Etablering af minivådområde på matr. nr. 42 m Gylling By, Gylling er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

09. juni 2021

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om etablering af et åbent minivådområde på matr.nr. 42m Gylling By, Gyling. Ved etablering af minivådområdet bliver udledning af næringsstoffer i drænvandet fra omkringliggende landbrugsarealer reduceret inden afledning videre til Lerdrup Bugt/Horsens Fjord.

Læs afgørelsen her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 7. juli 2021