Nyplantning af skov ved Bendixminde, Odder Vest er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

05. november 2019

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om nyplantning af skov på matr. nr. 1ba Snærild by, Odder. Ved etablering af det nye skovstykke udvides den eksisterende skov. 

Læs afgørelsen her

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af Miljø- og fødevareministeren, enhver med
retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og
har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage sker via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på i alt 1.800 kr. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, e-mail: miljoe@odder.dk. Vi videresender herefter
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klageperioden er 4 uger, dvs. klagen skal være modtaget senest 3. december 2019.

Odder Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.