Screeningsafgørelse om ikke-VVM-pligt - Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

22. juni 2021

Odder kommune har meddelt afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (miljøkonsekvensvurdering), da det ikke vil får væsentlig indvirkning på miljøet jf. §21 i LBK nr. 973 af 25. juni 2020: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Afgørelse med screeningsskema kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Klagefristen udløber den 20. juli 2021
Søgsmålsfristen udløber den 22. december 2021