Etablering af jordvold og vandbremse til periodevis, midlertidig tilbageholdelse af vand fra Odder Å opstrøms Rathlousdal Allé, 8300 Odder er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

15. maj 2020

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om etablering af en jordvold med en vandbremse i Odder Å ved Rathlousdal Allé, 8300 Odder (matr. 2a og 1g Rathlousdal Hgd., Odder). Ved tilbageholdelse/ forsinkelse af vand fra Odder i tilfælde med ekstrem nedbør, vil risikoen for oversvømmelse af boliger mv. nedstrøms i Odder by reduceres.


Læs afgørelsen her.


Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-vurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. juni 2020

Odder Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.