Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med skovrejsning

25. september 2020

Odder Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at det anmeldte projekt ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter Miljøvurderingslovens §21.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klage sker via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på i alt 1.800 kr. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på www.naevneneshus.dk.

Klageperioden er 4 uger, dvs. klagen skal være modtaget senest 23. oktober 2020.

Odder Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Afgørelsen kan ses her