Projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde ved C. E. Gallsvej

02. maj 2021

Miljøvurdering
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde ved C.E.Gallsvej er screenet efter Miljøvurderingslovens § 8 stk. 1 nr. 1. Odder Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af projektforslaget. Det er begrundet med at:

• Projektet omfatter et mindre område på lokalt plan.
• Projektet ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

VVM

Odder Kommune har den 29.4.2020 modtaget en anmeldelse fra Odder Varmeværk A.m.b.A om at etablere fjernvarmeforsyning af nyt erhvervsområde C.E. Gallsvej ved RudeHavvej.

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 15 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25.10.2018. Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 3b. Odder Kommune skal derfor på baggrund af en screening vurdere, om projektet må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor er VVM-pligtigt.

Odder Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. (Screening og afgørelse kan ses her). Afgørelsen er truffet efter § 16 i LBK nr. 973 af 25.06.2020. Baggrund for afgørelsen er, at projektet har et begrænset omfang. Der er under screeningen ikke fremkommet forhold, der vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Klagevejledning

Afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af projektforslaget kan påklages til Energiklagenævnet og afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være modtaget af det respektive klagenævn senest 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Det vil sige senest mandag den 31.5.2021.

I klager via Klageportalen som I finder et link til på https://naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Du kan finde de aktuelle gebyrstørrelser på https://naevneneshus.dk. Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af de respektive klagenævns kompetence.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til relevante klagenævn.

Klageberettigede er miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. Herunder landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens § 59.

Søgsmål

Energiklagenævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, medmindre andet følger af den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.

Hvis i vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen offentliggøres på Odder Kommunes hjemmeside den 03.05.2021.

Vil du vide mere

For yderligere hjælp og information henvises til Energiklagenævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk