Hvad er der sket og hvad er på vej?

Klimatiltag 2019

Serviceniveau

Den 11.marts 2019 vedtog Byrådet, at boligområderne omkring Odder Å og Stampemølle Bæk skal klimatilpasses svarende til 50-års hændelser. Se mere her.

Klimatilpasning - udkast til løsninger

På baggrund af modelberegninger og det vedtagne serviceniveau udarbejdes udkast til principper for klimatilpasningsprojekter inkl. prisoverslag. Udkast til (kombinationer af) løsningsforslag forventes fremlagt til politisk vedtagelse og prioritering inden sommerferien. I prioriteringen indgår klimatilpasningsprojektet ved Odder Museum/Mølleparken. I vurderingen indgår bl.a. vurdering af muligheder for "vandparkering" opstrøms Odder by i tilfælde med ekstrem nedbør.

I processen inddrages bl.a. Team Vej, Team Plan og Team Miljø med henblik på udnyttelse af mulige synergieffekter med klimaindsatserne. Desuden inddrages SAMN i processen i forhold til mulige samarbejdsprojekter. Odder Kommune inddrager relevante lodsejere,  interesseorganisationer og eksterne myndigheder i processen for at vurdere gennemførligheden af projekterne.

Odder Kommune arbejder på en varslingsordning for beboere langs Odder å ved Mejervej/Østergade. Desuden arbejdes på et gratis kursustilbud i samarbejde med Beredskabsstyrelsen.

Klimatilpasningsprojekter 2018

Med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen blev der i 2018 budgetteret og igangsat detailprojektering af en klimaløsning ved Odder Museum/Mølleparken. Der er afholdt 2 borgermøder for beboere i området, 2 møder med direkte berørte lodsejere, samt udarbejdet et skitseforslag.

Serviceniveau

Der blev igangsat en politisk proces for fastlæggelse af et kommunalt serviceniveau for Odder By, med et temamøde for MTK-udvalget den 23. oktober og temamøde for Byrådet den 17. december 2018.

Oprensning og opmåling af åer, opsætning af model, samt nye vandløbsregulativer

Odder Å og Stampemølle Bæk er gennemgået af å-mændene med fokus på fjernelse af evt. spærringer. De to åer er opmålt mhb. på
udarbejdelse af et nyt regulativ, samt opstilling af en model til beregning af konkrete indsatser under hensyn til det politisk vedtagne servicemål.

Samarbejde med SAMN

Der er afholdt møde med SAMN og igangsat en proces med afsøgning af muligheder for samarbejdsprojekter. Der er lavet et samarbejde med samkøring af vandløbsmodel og kloakmodel for relevante områder.

Borgerpakke, møde med borgere mv.

Der arbejdes på et forslag om en Borgerpakke, dvs. tilbud om undervisning i håndtering af klimahændelser samt en varslingsordning.

Der har været afholdt møder med kolonihaveforeningen og beboere på Rosensgade 126 (tidl. plejehjem). Rosensgade 126 har modtaget jord til etablering af en jordvold langs åen.

Sammen med Provstiet er vurderet mulighed for at inddrage en del af Ny Kirkegård i en klimaløsning.

Der er afholdt lodsejermøde med beboere på Mejerivej/Østergade 20. december 2018, hvor bl.a. fjernelse af broen blev drøftet, og den opstillede vandløbsmodel blev demonstreret. Der er udført trafiktælling af trafikken over broen ved Mejerivej.

Et borgerforslag om placering af en rist før risten ved underføringen af Stampemølle Bæk ved Handelsfagskolen er udført i perioden dec 2018-jan 2019. Risten er efterfølgende flyttet længere opstrøms for at lette oprensningen af ristegods. 

Der er udpeget en klimakoordinator, som refererer til Teknisk Chef Casper Grønborg i Teknik & Miljø.