Hvad er der sket og hvad er på vej?

Klimatiltag

Her kan du følge med i processen, hvor der er fremhævet nogle af de klimatiltag, som Odder Kommune har gennemført fra 2018 frem til nu. 

2018

Klimatilpasningsprojekter

Med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen blev der i 2018 budgetteret og igangsat detailprojektering af en klimaløsning ved Odder Museum/Mølleparken. Der er afholdt 2 borgermøder for beboere i området, 2 møder med direkte berørte lodsejere, samt udarbejdet et skitseforslag.

Servicemål

Der blev igangsat en politisk proces for fastlæggelse af et kommunalt servicemål for Odder By, med et temamøde for MTK-udvalget den 23. oktober og temamøde for Byrådet den 17. december 2018.

Oprensning og opmåling af åer, opsætning af model, samt nye vandløbsregulativer

Odder Å og Stampemølle Bæk er gennemgået af å-mændene med fokus på fjernelse af evt. spærringer. De to åer er opmålt mhb. på udarbejdelse af et nyt regulativ, samt opstilling af en model til beregning af konkrete indsatser under hensyn til det politisk vedtagne servicemål.

Samarbejde med SAMN

Der er afholdt møde med SAMN og igangsat en proces med afsøgning af muligheder for samarbejdsprojekter. Der er lavet et samarbejde med samkøring af vandløbsmodel og kloakmodel for relevante områder.

Borgerpakke, møde med borgere mv.

Der arbejdes på et forslag om en Borgerpakke, dvs. tilbud om undervisning i håndtering af klimahændelser samt en varslingsordning.

Der har været afholdt møder med kolonihaveforeningen og beboere på Rosensgade 126 (tidl. plejehjem). Rosensgade 126 har modtaget jord til etablering af en jordvold langs åen.

Sammen med Provstiet er vurderet mulighed for at inddrage en del af Ny Kirkegård i en klimaløsning.

Der er afholdt lodsejermøde med beboere på Mejerivej/Østergade 20. december 2018, hvor bl.a. fjernelse af broen blev drøftet, og den opstillede vandløbsmodel blev demonstreret. Der er udført trafiktælling af trafikken over broen ved Mejerivej.

Et borgerforslag om placering af en rist før risten ved underføringen af Stampemølle Bæk ved Handelsfagskolen er udført i perioden dec 2018-jan 2019. Risten er efterfølgende flyttet længere opstrøms for at lette oprensningen af ristegods. 

Der er udpeget en klimakoordinator, som refererer til Teknisk Chef Casper Grønborg i Teknik & Miljø.

2019

Servicemål

Den 11.marts 2019 vedtog Byrådet, at boligområderne omkring Odder Å og Stampemølle Bæk skal klimatilpasses svarende til 50-års hændelser fra vandløbene. Dette servicemål på 50 år danner grundlag for de klimatilpasningsløsninger der arbejdes på og servicemålet er gældende fra 2021, hvor klimatilpasningen for Odder å og Stampemølle Bæk forventes at være færdig. 

Servicemålet på 50 år er fastlagt ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv og kan fraviges, såfremt omkostningerne ved et konkret klimatilpasningsprojekt viser sig uforholdsmæssigt store. 

Læs referat omkring vedtagelse af servicemål her - notat fra rådgiver er med som bilag nederst i referat.

Vandstandsovervågning og SMS-alarm

Den 23. april 2019 startede vi med et alarmsystem på Odder Å, hvor det er muligt at tilmelde sig sil en SMS-alarm ved høj vandstand og hurtigt stigende vandstand.
Læs mere om vandstandsovervågning og SMS-alarm her.

Klimatilpasning i Hou

I foråret søgte Odder Kommune penge fra Realdanias projekt - Byerne og det stigende havvand. Der blev søgt penge til at lave en helhedsplan for klimatilpasning af Hou by, med fokus på de havnære områder. Vi fik desværre afslag men arbejder videre på hvordan helhedsplanen skal laves.

Klimatilpasning - udkast til løsninger

På baggrund af modelberegninger og det vedtagne servicemål udarbejdes udkast til principper for klimatilpasningsprojekter inkl. prisoverslag. Udkast til (kombinationer af) løsningsforslag forventes fremlagt til politisk vedtagelse og prioritering inden sommerferien. I prioriteringen indgår klimatilpasningsprojektet ved Odder Museum/Mølleparken. I vurderingen indgår bl.a. vurdering af muligheder for "vandparkering" opstrøms Odder by i tilfælde med ekstrem nedbør.

I processen inddrages bl.a. Team Vej, Team Plan og Team Miljø med henblik på udnyttelse af mulige synergieffekter med klimaindsatserne. Desuden inddrages SAMN i processen i forhold til mulige samarbejdsprojekter. Odder Kommune inddrager relevante lodsejere,  interesseorganisationer og eksterne myndigheder i processen for at vurdere gennemførligheden af projekterne.

Odder Kommune arbejder på en varslingsordning for beboere langs Odder å ved Mejervej/Østergade. Desuden arbejdes på et gratis kursustilbud i samarbejde med Beredskabsforbundet.

Byrådet godkendte klimahandlingsplanen den 25. juni 2019. Læs mere om mødet her, hvor du også kan finde referat, foreløbig tidsplan samt prioritering af klimaopgaverne.

Handlingsplan - Klimatilpasning af Odder Midtby

Identifikationen af de bedste tiltag til klimastilpasning er et kompliceret og tidskrævende arbejde, fordi der ikke findes ét tiltag der løser alle typer af oversvømmelser i byen. Oversvømmelsen afhænger af nedbørshændelsens udbredelse, intensitet og varighed. Løsningen ligger således i en kombination af løsninger – og dimensioneringen af de enkelte løsninger afhænger af hinanden.

Der er undersøgt og vurderet over 20 forskellige klimatiltag, som enkeltvis og i kombination på sigt kan være en del af en konkret løsning af oversvømmelsesproblemerne i Odder By. Ud fra Handlingsplanen "Klimatilpasning af Odder Midtby" arbejdes der videre med klimatiltag 1, 2 og 5 for Odder Å samt klimatiltag 11, 13 og 14 for  Stampemølle Bæk. 

Temaaften - Bo vandsikkert

I oktober blev der på centralhotellet i Odder afholdt en temaaften med fokus på at bo vandsikkert. Beredskabsforbundet holdte et oplæg med gode råd og forvaltningen havde dialog med gæsterne om handleplanen - Klimatilpasning af Odder Midtby.