Hvad er der sket og hvad er på vej?

Klimatilpasningsprojekter

Med udgangspunkt i klimatilpasningsplanen er der i 2018 budgetteret og igangsat detailprojektering af en klimaløsning ved Odder Museum/Mølleparken. Der er afholdt 2 borgermøder for beboere i området, 2 møder med direkte berørte lodsejere, samt udarbejdet et skitseforslag.

Serviceniveau

Der er igangsat en politisk proces for fastlæggelse af et kommunalt serviceniveau for Odder By, med et temamøde for MTK-udvalget den 23. oktober og temamøde for byrådet den 17. december.

Oprensning og opmåling af åer, analyse og indsatsplaner, samt nye vandløbsregulativer

Odder Å og Stampemølle Bæk er gennemgået af å-mændene med fokus på fjernelse af evt. spærringer. De to åer er opmålt mhb. på
udarbejdelse af et nyt regulativ, samt opstilling af en model til beregning af konkrete indsatser under hensyn til det politisk vedtagne servicemål.
I vurderingen og prioriteringen af de konkrete indsatser indgår også undersøgelse af muligheder for at inddrage arealer opstrøms til ’vandparkering’.

Samarbejde med SAMN

Der er afholdt møde med SAMN og igangsat en proces med afsøgning af muligheder for samarbejdsprojekter.

Borgerpakke, møde med borgere mv.

Der arbejdes på et forslag om en Borgerpakke, der skal fremlægges til politisk vedtagelse i januar 2019.
Der arbejdes p.t. med følgende indhold i Borgerpakken: tilbud om undervisning i håndtering af klimahændelser, klimatjek af bolig,
samt evt. en varslingsordning

Der har været afholdt møder med kolonihaveforeningen og beboere på Rosensgade 126 (tidl. plejehjem). Rosensgade 126 har modtaget jord til etablering af en jordvold langs åen.
Sammen med Provstiet er vurderet mulighed for at inddrage en del af Ny Kirkegård i en klimaløsning. Lodsejere ved Mejerivej/Østergade er inviteret til møde med kommunen ultimo december. Der er udført trafiktælling af trafikken over broen ved Mejerivej.
Et borgerforslag om placering af en rist før risten ved underføringen af Stampemølle Bæk ved Handelsfagskolen er under planlægning.
Der er udpeget en klimakoordinator, som refererer til Teknisk Chef Casper Grønborg i Teknik & Miljø.

Klimatiltag 2019

Klimatilpasningsprojekter

På baggrund af det politisk bestemte serviceniveau detailprojekteres klimaløsning for Odder Museum / Mølleparken. En løsningen forventes politisk vedtaget. 1. halvår 2019. Myndighedsbehandling og anlægsarbejde igangsættes herefter.
Øvrige vedtagne konkrete indsatsplaner/klimatilpasningsprojekter igangsættes.

Serviceniveau

Det kommunale serviceniveau for Odder By forventes politisk vedtaget primo 2019.

Analyse og konkrete indsatsplaner, samt nye vandløbsregulativer

På baggrund af modelberegning og det vedtagne serviceniveau udarbejdes udkast til konkrete indsatsplaner/klimatilpasningsprojekter inkl. prisoverslag, som sendes til politisk behandling.
I processen med udarbejdelse af indsatsplaner inddrages bl.a. Team Vej, Team Plan og Team Miljø med henblik på udnyttelse af mulige synergieffekter med klimaindsatserne. Desuden inddrages SAMN i processen i forhold til mulige samarbejdsprojekter. Der udarbejdes nye vandløbsregulativer for Odder Å og Stampemølle Bæk.