Klimaværktøjer

Odder Kommunes gældende klimatilpasningsplan fra 2014 indeholder en risikoscreening af hele Odder Kommune. På baggrund af screeningen er udpeget 27 risikoområder. Af disse 27 er udpeget fem indsatsområder. Nedenfor kan du se hvordan risikokortet er lavet ud fra sandsynlighedskort og værdikort.

Risikokort

I udarbejdelsen af risikokortet har vi forsøgt at kigge frem til år 2050, og ud fra bedst tilgængelig viden kortlagt hvilke områder der med stor sandsynlighed bliver oversvømmede. Dette har resulteret i et sandsynlighedskort. Endvidere har vi kortlagt hvor store værditab der vil forekomme ved en eventuel oversvømmelse. Dette har resulteret i et værdikort.

Risikokortet er kombination af de to foregående kort og er udarbejdet ud fra ligningen:

Risiko = Sandsynlighed X Værditab.


Klik på billedet for stor udgave

Dette betyder, at områder med samme sandsynlighed for oversvømmelse vil blive vægtet forskelligt alt efter hvilket værditab oversvømmelsen overordnet set vurderes at forårsage, baseret på områdets anvendelse.  Et eksempel: et boligområde og et landbrugsareal der har samme sandsynlighed for at blive oversvømmet, vil resultere i forskellig niveauer af risiko. Boligområdet vil blive markeret med større risiko, fordi værditabene ved oversvømmelse er større i et boligområde med oversvømmede kældre i forhold til værditabene på et dyrket areal med eventuelle  afgrødetab. 

Tænd for GIS-lag og zoom på værdikort, sandsynlighedskort og risikokort her. (Klik Ctrl+F5 hvis siden ikke vises)

Sandsynlighedskort

Sandsynlighedskortet viser sandsynligheden for at et givent område i Odder Kommune vil kunne blive oversvømmet I 2050, enten i forbindelsen med ekstrem nedbør eller oversvømmelser fra havet. 

Kilderne til oversvømmelse er vandløb der løber over sine breder, ekstrem nedbør der samles i lavninger eller regnvand/spildevand fra et overfyldt kloaksystem. Dertil kommer generelt stigende havvandstand og stormflodshændelser. Du kan zoome ind på kortet og se hvorvidt du skal være opmærksom på at sikre dit hus mod oversvømmelser.

Se sandsynlighedskortet her (Klik Ctrl+F5 hvis siden ikke vises).

 


Klik på billedet for stor udgave

Du kan få lavet et gratis klimatjek af dit hus.

Data
Sandsynlighedskortet er en screening  der viser hvor vi sandsynligvis kan forvente oversvømmelser i år 2050. Der er ingen der med sikkerhed kan sige hvordan klimaet vil udvikle sig, men FN har udviklet 6 scenarier for hvordan klimaet bliver i 2050. Scenariet vi har valgt at følge kaldes A1B og er det scenarie der anbefales af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen og Region Midt har stillet nogle værktøjer til rådighed som vi har benyttet i udarbejdelsen af sandsynlighedskortet. Endvidere har Odder Spildevand udarbejdet en analyse af kloaksystemet.

Data til udarbejdelse af sandsynlighedskortet stammer således fra: 

Der er en del usikkerheder behæftet med især vandløbsdata, hvorimod analysen af kloaksystemet er baseret på det faktiske system og dermed langt lavere niveau af usikkerhed. Kortet skal ses som en screening, og ikke en kortlægning.  Det er valgt at fremskrive til 2050 som er kravet til en klimatilpasningsplan, og som en del af kommuneplanen  behandles planen i en løbende proces,  med plads til at inddrage ny viden undervejs. 

Værdikort

Når vi vurderer risiko, vil vi ikke kun vide hvor sandsynligheden for oversvømmelse er størst, men også vide hvor konsekvenserne er størst. Kun med den viden kan vi prioritere hvilke tiltag der skal igangsættes.

I værdikortlægningen har vi vurdere de tab der ville være ved en eventuel oversvømmelse i et hvilket som helst område i Odder Kommune. Man kortlægger således de værditab en oversvømmelse ville forårsage.

Værditabene er ikke kun vurderet ud fra økonomiske tab, men ud fra følgende fire parametre: Menneskelige tab, miljømæssige tab, samfundsmæssige tab og så selvfølgelig de økonomiske tab. Se definition af de fire parametre herunder: 

Tema  Beskrivelse
Menneske De menneskelige omkostninger ved oversvømmelse ved påvirkning af sundhed og sikkerhed, samt sociale omkostninger.
Økon. værdi De værdimæssige omkostninger ved skader fra oversvømmelser på for eksempel bygninger.
Miljø  De miljømæssige omkostninger ved skader fra oversvømmelser på beskyttet natur med videre.
Samfund  De samfundsmæssige omkostninger ved forstyrrelser fra oversvømmelser på for eksempel transportsystemet.

De fire parametre er efterfølgende blevet vægtet af Byrådet på nedenstående vis. Vægtningen betyder, at de menneskelige tab vægtes højest, efter fulgt af økonomiske værdier og samfundsmæssige tab og sidst miljømæssige tab.

  Vægtning (%)
Menneske 50
Økon. værdi 20
Miljø 10
Samfund 20

Samlet

100

Se værdikortet.