Klimaudvalget for Odder Kommune

Klimaudvalget skal give input og bidrage til det politiske arbejde om bæredygtighed og grøn omstilling i Odder Kommune.

Klimaudvalget skal fungere som et rådgivende samarbejdsforum, hvis opgave det er at stille konkrete forslag til bæredygtige løsninger i Odder Kommune.
Udvalget afslutter sit arbejde og afrapporterer sine anbefalinger til Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget samt byrådet i sommeren 2021.

 

Om Klimaudvalget

Den nye nationale klimalov indeholder som et mål at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70%. Hvis vi skal lykkedes med at reducere udledningen af drivhusgasser skal Odder Kommune også bidrage.
Odder byråd har derfor besluttet at der skal sammensættes et midlertidigt klimaudvalg. Klimaudvalget har til opgave at sætte Odder Kommune i stand til at tage markante skridt frem mod at Odder Kommune på sigt kan reducere udledningerne, leve op til en bæredygtig udvikling og sætte mål for den grønne omstilling i Odder Kommune.

Klimaudvalget skal endvidere understøtte Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets arbejde med at sikre udmøntningen af de indsatser, der er angivet under overskriften ”Grøn og klimavenlig kommune” i ”Politik for det gode liv” i Odder Kommunes udviklingsplan 2018 - 2022, herunder: Udarbejde strategi for grøn omstilling

  • Definere og opstille mål for en grøn kommune
  • Understøtte bæredygtigt forbrug og ressourceudnyttelse
  • Sikre kommunens biodiversitet
  • Sikre det rene drikkevand i kommunen

Indsatser, hvor Odder Byråd har udpeget Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget som ankerudvalg. Klimaudvalget bliver derfor også naturligt et politisk ophæng til Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.
Klimaudvalget skal tillige komme med forslag til, hvordan Byrådet kan arbejde
med FN’s verdensmål, med særligt fokus på:

  • Mål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”
  • Mål 12 ”Ansvarlig forbrug og produktion”
  • Mål 13 ”Klimaindsats”

Udvalget udgøres i alt af 15 medlemmer fra byråd, erhvervsliv, forsyningsselskaber, de grønne organisationer og ungdommen.

 

Borgermøde

Den 28. april gennemførte Klimudvalget et virtuelt borgermøde.

Materiale kan hentes her: