Bortskaffelse af jord

Anmeld flytning af jord
Al jordflytning skal anmeldes til kommunen, hvis jorden tilhører en af følgende kategorier:
• Forurenet jord som flyttes bort fra den ejendom, hvor den er opgravet (gælder også lettere forurenet jord udenfor områdeklassificerede områder - den såkaldte klasse 2 jord). 
• Jord der flyttes bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
• Jord der flyttes bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
• Jorden stammer fra et areal, som anvendes som offentlig vej.
• Jorden stammer fra et godkendt modtageanlæg for jord (Gælder kun kommunens genbrugsplads).
• Jorden stammer fra et areal, der er omfattet af områdeklassificering i Odder Kommune.

Anmeldepligtig jord må ikke indeholde byggeaffald, slagge eller andre affaldstyper.

Odder Kommunes kortservice finder du oplysninger om områder med registrering af jordforurening fra Region Midt, samt kommunens udpegning af områdeklassificerede arealer.

Anmeldelse af jordflytning
Du har pligt til at anmelde flytning af mere end 1 m³ jord, hvis jorden tilhører en af de seks ovenstående kategorier - uanset om jorden er forurenet eller ej.

Du anmelder din jordflytning digitalt på www.jordweb.dk.

Hvis du skal have en transportør til at flytte jorden, anbefaler Odder Kommune, at du indgår aftale med en transportør, der også vil stå for anmeldelse af jordflytningen.
Hvis du selv vil anmelde flytningen, skal du tilmelde dig som ny anmelder på JordWeb. Du kan finde en vejledning til anmeldelsesskemaet og en beskrivelse af anmeldelsesproceduren  i form af en Quick-guide og en demonstration, der begge linkes til fra JordWebs forside.

Flytning af jord skal anmeldes af den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden eller er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren. Det betyder, at alle de der er involveret i flytningen ikke må udføre deres opgave uden at have sikret sig, at der er sket anmeldelse af jordflytningen.

 
Hvis du flytter mindre end 1 m³ jord
Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m³ jord eller mindre, behøver du ikke anmelde det til kommunen. Er der tale om ren jord eller jord fra et områdeklassificeret areal, kan du uden videre flytte jorden og eksempelvis aflevere den på den kommunale genbrugsplads.
Hvis jorden kommer fra en kortlagt grund, skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om dit navn og adresse på, hvor jorden kommer fra og aflevere anmeldelsen sammen med jorden på et godkendt modtageanlæg.
Her kan du finde en liste over de anlæg og modtagesteder, som kommunen benytter til forurenet jord.

Kategorisér jorden efter forureningsgrad og -type
Når du anmelder flytning af jord skal du på anmeldelsesskemaet anføre, hvilken forureningskategori jorden tilhører. Formålet med at kategorisere jorden efter forureningsgrad og forureningstype er at finde ud af, hvilke anlæg der kan modtage jorden. I nogle tilfælde kræver en kategorisering, at du får lavet analyser af jorden på et laboratorium. Analyseresultaterne herfra skal vedlægges anmeldelsen af jordflytningen. En del modtageanlæg tilbyder at analysere og kategorisere jorden for dig efter du har afleveret jorden. Hvis du har lavet aftale med modtageanlægget, behøver du ikke lave analyser. Hvis ikke modtageanlægget kan lave analyserne, kan du kontakte et miljøteknisk firma.
Hvis jorden køres til et godkendt modtageanlæg, kan anlægget evt. udtage jordprøver til analyse (gælder IKKE Århus Østhavn!). I alle andre situationer skal der analyseres på jorden FØR denne anmeldes og transporteres. Nedenfor kan du se hvor mange analyser der skal udtages og hvilke områder, der er klassificerede i Odder Kommune:

Her kan du finde en række faktaark om jordflytning

Kvalitetskriterier
De gældende kvalitetskriterier (grænseværdier) kan læses her:
Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord, december 2005
Liste over kvalitetskriterier for kulbrinter (olie- og/eller benzinprodukter), januar 2008
I forbindelse med reformulering af jordkvalitetskriteriernes opdeling for kulbrinter i jord og skift til ny analysemetode, blev kriterier, værdier og grænser ændret i januar 2008 (se ovenfor).Læs mere om dette i orienteringsbrev til kommunerne fra januar 2008. Yderligere sendte Miljøstyrelsen i marts 2008, et orienteringsbrev til kommuner og regioner, om konvertering af analyseresultater mellem ny og gammel metode for analyse af olie/benzin i jord. 
 
Ren jord
Ren jord defineres som jord, der har et forureningsniveau, der ligger lavere end gældende jordkvalitetskriterier. Flytning af denne jord kan anmeldes til kommunen, hvis man ønsker, at kommunen skal anvise et deponeringssted til jorden.
Mindre mængder ren jord, der kan betegnes som affald for indehaveren, kan afleveres på Nærgenbrugspladsen.

Se Regulativ for jord her: Regulativ for jord

Som udgangspunkt ønsker kommunen en beskrivelse af mængden af ren jord der ønskes udlagt, i hvilken tykkelse samt en skitse af udlægningsområdet hvoraf det tydeligt fremgår hvor jorden placeres.
Kommunen har valgt, at videreføre amtets administrationspraksis hvorefter der kræves en landzonetilladelse hvis volumen overstiger 3000 kubikmeter jord, eller tykkelsen er mere end 0,5 meter. Der kræves endvidere tilladelse hvis jordarbejderne strækker sig ud over en samlet periode på 6 uger.
Man skal være opmærksom på særlige bestemmelser for tilførsel af jord til råstofgrave - Oplysninger herom kan hentes hos det pågældende regionsråd.
Endvidere skal man være særlig opmærksom på de byområder som er områdeklassificeret for jordflytning herfra skal anmeldes til kommunen hvis der er tale om mere end 1 kubikmeter. Jordflytning under en kubikmeter fra de områdeklassificerede arealer kan foregå til Odder Genbrugsplads, Skovdalsvej 26a, 8300 Odder.

Sidst med ikke mindst kan udlægning af ”ren” jord være i strid med Naturbeskyttelsesloven og/eller Planloven, hvis et areal er registreret som beskyttet natur. Oplysninger herom fås hos kommunen.