Hvorfor en biodiversitetsplan?

I dag er den vilde natur mange steder trængt. En lang række vilde planter og dyr der tidligere var almindelige i Danmark er i tilbagegang. Natur kræver plads og sammenhængende arealer hvor livet kan vandre og udfolde sig. Vi kan forbedre naturen.

Odder Kommune vil som arealforvalter og myndighed påtage sig sin del af ansvaret for at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Det skal ske bl.a. ved at udarbejde en biodiversitetsplan, hvor kommunens aktiviteter bliver vurderet og prioriteret i forhold til målet om at sikre naturen i kommunen.

Biodiversitetsplanen skal bidrage til at nå målene om at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed, hvilket er beskrevet i en række planer, både internationale, nationale og lokale:

  • I Nagoya i 2010 blev Danmark med en lang række lande enige om at forpligtige hinanden til at udarbejde en national strategi og handleplan for den biologiske mangfoldighed – både på land og i havet. Landene skal udfase eller ændre alle incitamenter og støtteordninger, som skader den biologiske mangfoldighed.


  • Danmark er som part til biodiversitetskonventionen forpligtet til have en national biodiversitetsstrategi og har endvidere tilsluttet sig FN´s og EU’s mål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten og dens økosystemer inden 2020.


  • FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG, Sustainable Developmental Goals, New York 2015. http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene). Denne ambitiøse udviklingsdagsorden, skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for mennesker, økosystemer, biodiversitet, Jorden. Odder Kommune har fokus på disse mål og biodiversitetsplanen vil arbejde aktivt og positivt for en række af verdensmålene.


  • Odder Kommunes egne naturplejeplaner og planer for f.eks. klimaindsats, naturkvalitetsplan, indsatsplaner for invasive arter, Det Grønne Danmarkskort m.m. 

Biodiversitetsplanen vil også støtte op om Byrådets 3 politikker om ”Det gode liv”, ”Vækst og udvikling” og ”Bæredygtig økonomisk udvikling”.

Formål med biodiversitetsplan

Formålet er at skabe en rigere og bedre natur i Odder Kommune og skabe en øget bevidsthed om værdien af natur og den biologiske mangfoldighed blandt kommunens borgere.

Formålet med projektets første fase er at udarbejde en plan for at sikre og øge den biologiske mangfoldighed i Odder Kommune - til glæde for den vilde natur, kommunens borgere og vore efterkommere. Planen skal fungere som indgang til, og samle og skabe overblik over alle kommunens planer, strategier og politikker, hvori biodiversitet og naturindhold/hensyn indgår.

Planen skal sikre, at biodiversitet tænkes ind, når der revideres eller udarbejdes nye planer m.m. samt indeholde en lang række konkrete virkemidler, aktioner og begivenheder, som skal benyttes og gennemføres i årene fremover.