Proces og produkt af biodiversitetsplan

Odder Kommune inviterer alle borgere til inspirationsaften den 29. januar 2019. I forlængelse af borgermødet indledes en 8 ugers offentlig idéfase fra den 29. januar 2019 til den 26. marts 2019, hvor borgere har mulighed for at indsende idéer og forslag til biodiversitetsplanen. Den 5. februar afholdes workshop for Grønt Råd og Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget.

Første fase herefter omhandler udarbejdelsen af selve biodiversitetsplanen. Biodiversitetsplanen skal samle og skabe overblik over alle kommunens planer og strategier omkring natur, klima, blå og grønne strukturer og sikre, at biodiversitet tænkes ind, overalt hvor det er muligt. Planen skal beskrive og prioritere indsatsområder, konkrete virkemidler og handleplaner. Planen skal beskrive og om muligt prioritere indsatsen på følgende områder:

  • Udpegning af særlige egnstypiske, karakteristiske og sjældne fokus- og indsatsarter, herunder rødliste- og Bilag IV-arter
  • Skovrejsning
  • Bæredygtig planlægning, anlæg og drift af grønne arealer
  • Synergi mellem klimatilpasning og biodiversitet.
  • Løbende information/inddragelse af andre forvaltninger, institutioner og borgerne
  • Forslag til målrettede aktiviteter, happenings og artikler, som på længere sigt bidrager til at fastholde og udvide fokus på natur og biodiversitet i kommunen.
  • Beskyttede naturtyper (eng, hede, mose, strandeng, overdrev, søer/vandhuller, vandløb)
  • Andre biotoptyper i by og på land (småbiotoper, det åbne dyrkede land, vejkanter/vejrabatter, kirkegårde, haver, sommerhusområder, erhvervsområder og ruderater)

Den endelige udvælgelse af indsatsområder og vægtning heraf, vil ske efter den offentlige høring.

Biodiversitetsplanen skal udarbejdes i en digital dynamisk version. Dette sikrer en aktiv mulighed for løbende opdatering og tilpasning. Der skal være mulighed for at trykke og uddele foldere af dele af Biodiversitetsplanen.

Anden fase knytter sig til en mere langsigtet implementering af biodiversitetsplanens anvisninger, involvering af borgere og brugere, brug af borgernes engagement ved videns indsamling, indbygning af planen i de øvrige forvaltningers arbejde osv.