Lerdrup Bugt, Alrø Poller og Alhale

Lerdrup Bugt


Lerdrup Bugt ligger mellem Gyllingnæs og Jensnæs. Bugten er meget lavvandet og halvdelen af bugtens vand skiftes med tidevandet to gange i døgnet. Dette giver grundlag for en stor fiske- og fuglebestand. Lerdrup Bugt er vildreservat og indgår i Ramsar- og Natura 2000-område
 
Selve vildtreservat omfatter 872 ha, hvoraf 842 er søterritorium og 30 ha er land. Lerdrup Bugt er karakteristisk ved at være lavvandet med strandenge og tørlagte vader med lavvande samt små ubeboede fjordholme.
 
Lerdrup Bugt og den østlige del af Horsens Fjord omkring Alrø Poler er et særdeles vigtigt yngleområde for ande- og vadefugle samt måger og terner. Området har også stor betydning som rasteplads for ande- og vadefugle.
 
Udpluk af fuglearter ved Lerdrup Bugt, Alrø Poller og Alhale

Ynglende fuglearter
Knopsvane, Gråand, Edderfugl, Toppet Skallesluger, Strandskade, Vibe, Klyde, Stor Præstekrave, Rødben, Alm. Ryle, Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Splitterne, Havterne, Fjordterne, Gul Vipstjert.

I træktiderne træffes bl.a.
Knopsvane, Grågås, Sædgås, Strandhjejle *, Strandskade, Vibe, Klyde, Almindelig Hjejle*, Stor Regnspove, Lille Regnspove, Lille Kobbersneppe, Rødben*, Hvidklire*, Sortklire*, Tinksmed*, Svaleklire*, Mudderklire*, Alm. Ryle*, Islandsk Ryle*.
 
*Meget store koncentrationer i træktiderne.
 
Kilder: Ebbe Teibel, Silkeborg Statsskovdistrikt og folderen ”Omkring Amstrup”.