Norsminde Fjord (fredet) / Kysing Fjord

Norsmindefjord

 
Læs Natura-2000 planerne for Kysing Fjord på Naturstyrelsens hjemmeside 
Norsminde Fjord blev allerede i 1942 udlagt som vildtreservat, mens det sammen med store dele af de tilstødende landarealer blev udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde i 1983. Området er udpeget på baggrund af forekomsten af sangsvaner. Sangsvanen har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, som bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark.  

Den lavvandede Norsminde Fjord med brakvand og rørskove er en af Østjyllands bedste rastelokaliteter for ande- og vadefugle, bl.a. krikænder, og også blishøns, gråænder og pibeænder ses i stort antal. Lille lappedykker, vibe og dobbeltbekkasin kan også observeres i området.

Her er endvidere en betydelig ynglebestand af skeænder, skalleslugere, klyder og mange andre arter, og store andeflokke raster og overvintrer i området. I juli er fjorden desuden fældningskvarter for gråandrikker.

I efterårs-, vinter- og forårsmånederne er det ikke ualmindeligt, at der raster op imod 10.000 ande- og vadefugle i området. I  nævnte måneder kan man være heldig at møde en af de store og sjældne rovfugle; havørnen. I træktiden møder man lejlighedsvist kongeørn og fiskeørn 

Udpluk af fuglearter i og ved Norsminde Fjord
Lille Lappedykker, Sorthalset Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Toppet Lappe- dykker, Skarv, Fiskehejre, Rørdrum, Hvid Stork, Sort Stork, Skestork, Krikand, Atlingand, Knarand, Gråand, Spidsand, Pibeand, Skeand, Taffeland, Troldand, Bjergand, Havlit, Sortand, Fløjlsand, Ederfugl, Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Lille Skallesluger, Gravand, Grågås, Sædgås, Knortegås, Kanadagås, Vandrikse, Plettet Rørvagtel, Engsnarre, Grønbenet Rørhøne, Blishøne, Strandskade, Vibe, Stor Præstekrave, Alm. Hjejle, Strandhjejle, Dobbeltbekkasin, Enkeltbekkasin, Skovsneppe, Stor Regnspove, Lille Regnspove, Stor Kobbersneppe, Lille Kobbersneppe, Mudderklire, Tinksmed, Svaleklire, Rødben, Sortklire, Hvidklire, Almindelig Ryle, Islandsk Ryle, Krumnæbbet Ryle, Sortgrå Ryle, Dværgryle, Temmincksryle, Alm. Ryle, Brushane, Klyde, Odinshane, Mosehornugle, Bjergirisk, Snespurv, Rørspurv, Rørsanger, Sivsanger, Stær.
 
Kilde: Ebbe Teibel