Norsminde Fjord (fredet) / Kysing Fjord

Norsmindefjord

Læs Natura-2000 planerne for Kysing Fjord på Naturstyrelsens hjemmeside 
Norsminde Fjord blev allerede i 1942 udlagt som vildtreservat, mens det sammen med store dele af landarealerne omkring blev udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde i 1983. Området er udpeget på grund af forekomsten af sangsvaner. Sangsvanen har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, som bidrager til at opretholde artens udbredelse i Danmark.  

Norsminde Fjord er med lavt vand, brakvand og rørskove er en af Østjyllands bedste rastelokaliteter for ande- og vadefugle. Blandt andet krikænder, og også blishøns, gråænder og pibeænder ses i stort antal. Lille lappedykker, vibe og dobbeltbekkasin kan også ses i området.

Her er også en betydelig ynglebestand af skeænder, skalleslugere, klyder og mange andre arter, og store flokke af ænder raster og overvintrer i området. I juli er fjorden desuden fældningskvarter for gråandrikker.

I efteråret, vinteren og foråret kan op imod 10.000 ande- og vadefugle raste i området. I de måneder kan man være heldig at møde en af de store og sjældne rovfugle; havørnen. I træktiden kan man møde kongeørn og fiskeørn.

Udpluk af fuglearter i og ved Norsminde Fjord
 • Lille Lappedykker.
 • Sorthalset Lappedykker.
 • Gråstrubet Lappedykker.
 • Toppet Lappedykker.
 • Skarv.
 • Fiskehejre.
 • Rørdrum.
 • Hvid Stork.
 • Sort Stork.
 • Skestork.
 • Krikand.
 • Atlingand.
 • Knarand.
 • Gråand.
 • Spidsand.
 • Pibeand.
 • Skeand.
 • Taffeland.
 • Troldand
 • Bjergand.
 • Havlit.
 • Sortand.
 • Fløjlsand.
 • Ederfugl.
 • Hvinand.
 • Toppet Skallesluger.
 • Stor Skallesluger og Lille Skallesluger
 • Gravand.
 • Grågås
 • Sædgås.
 • Knortegås.
 • Kanadagås.
 • Vandrikse.
 • Plettet Rørvagtel.
 • Engsnarre.
 • Grønbenet Rørhøne.
 • Blishøne.
 • Strandskade.
 • Vibe.
 • Stor Præstekrave.
 • Almindelig Hjejle.
 • Strandhjejle.
 • Dobbeltbekkasin.
 • Enkeltbekkasin.
 • Skovsneppe.
 • Stor Regnspove.
 • Lille Regnspove.
 • Stor Kobbersneppe.
 • Lille Kobbersneppe.
 • Mudderklire.
 • Tinksmed.
 • Svaleklire.
 • Rødben.
 • Sortklire.
 • Hvidklire.
 • Almindelig Ryle.
 • Islandsk Ryle.
 • Krumnæbbet Ryle.
 • Sortgrå Ryle.
 • Dværgryle.
 • Temmincksryle.
 • Brushane.
 • Klyde.
 • Odinshane.
 • Mosehornugle.
 • Bjergirisk.
 • Snespurv.
 • Rørspurv.
 • Rørsanger.
 • Sivsanger.
 • Stær.
 
Kilde: Ebbe Teibel