Tilladelser fra andre myndigheder

Såfremt en ansøgning forudsætter tilladelse efter anden lovgivning f.eks. landbrugsloven, skovloven, naturbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller miljøbeskyttelsesloven gælder ansøgningen tillige i forhold til disse love. Kommunalbestyrelsen sørger for, i de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen ikke er myndighed, at ansøgningen forelægges den kompetente myndighed.