Ændring af kloak eller nyt anlæg

Selvbetjening
Arbejder med spildevandsledninger og nedsivningsanlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når ændringer eller etablering af kloak på privat ejendom er udført, skal den autoriserede kloakmester skriftligt færdigmelde, med tilhørende kloaktegning, det udførte arbejde som afleveres til ejer til dokumentation.

Ønsker du at anlægge et spildevandsanlæg i det åbne land, skal du udfylde en digital ansøgning på portalen Byg og Miljø, i processen skal du bruge NemID. Du bør have nedenstående digitale bilag klar, inden du begynder den digitale ansøgningsproces.
- Tegning af nedsivningsanlæggets placering på grunden
- Dokumentation for jordens egnethed til nedsivning og grundvandsspejlning (kan eftersendes)
- Fuldmagt, hvis ansøger ikke er ejer af den bygning, nedsivningsanlægget skal forsyne
- Accept fra grundejer, hvis anlægget etableres på anden mands grund
- Beskrivelse af håndtering, hvis der afledes andet spildevand end husspildevand fra ejendommen
- Dokumentation for at tilkørt sand svarer til jordtype A

• Ændring af kloakforhold

Du kan læse mere om spildevand for det åbne land på Naturstyrelsens hjemmeside og du kan læse artiklen om spildevandsrensning i det åbne land,

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Miljø på miljoe@odder.dk