Køkkenkværn

Miljø er myndighed på opsætning af køkkenkværn. Afdelingen modtager forespørgsler og ansøgninger om opsætning af køkkenkværn.

På baggrund af nedenstående kan der generelt ikke gives tilladelse til opsætning af køkkenkværn i Odder Kommune.

Teknisk udvalg har den 26. januar 2000 truffet en principiel afgørelse om at meddele afslag på ansøgninger om etablering af køkkenkværn.

Afgørelsen blev truffet ud fra en forventning om, at

  • Anvendelse af køkkenkværne vil medføre en større og meget kraftigere belastning af renseanlægget, idet det organiske og noget af det uorganiske materiale fra en beboelse nedkværnes og afledes til renseanlægget.
  • Belastningen af renseanlægget vil medføre en så væsentlig forøgelse, at der kan være behov for et forhøjet vandafledningsbidrag.
  • Hverken ressourcer eller energi i det organiske affald udnyttes i forbindelse med en køkkenkværn.