Vandområdeplaner

I forbindelse med arbejdet omkring vandområdeplanerne forud for 3. generation af vandområdeplanerne (2021-2027), forventer Miljø- og Fødevareministeriet, at der bliver oprettet vandråd jf. bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport.

Vandrådene skal primært rådgive kommunerne i arbejdet med forslag til vandløbsprojekter til forbedring af fysiske forhold i vandløbene til indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027 samt bidrage til den miljørapport, som ministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Hovedvandoplande i Odder Kommune

Odder Kommune har andel i 3 hovedvandoplande. Anmodning om vandråd skal ske til den kommune der er udpeget som sekretariatskommune for vandoplandet. Efter indstilling af medlemmer behandler sekretariatskommunerne i samarbejde med de øvrige kommunalbestyrelser inden for oplandene de indkomne forslag og nedsætter vandråd. Dette opslås herefter på kommunernes hjemmesider. Ved oprettelse af vandråd tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning. Afgrænsningen af de 3 hovedvandoplande fremgår af nedenstående oversigtskort.Figur 1. Oversigtskort over de tre hovedvandoplande som Odder Kommune har andel i. Med grønt er markeret den del af kommunen som hører under hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, med rødt den del der hører under hovedvandopland 1.7 Århus Bugt. Resten af kommunen hører under hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord.

Oprettelse af vandråd

Odder Kommune opfordrer relevante landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser samt lokale foreninger, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand, til at anmode om oprettelse af vandråd.

Anmodningen skal vedlægges en indstilling af medlem og eventuel suppleant med angivelse af organisation, navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt hvilket hovedvandopland indstillingen vedrører.

Anmodning om oprettelse af vandråd samt indstilling af medlem sendes til:
 1.5 Randers Fjord, sekretariatskommune Viborg (naturogvand@viborg.dk)
• 1.7 Aarhus Bugt, sekretariatskommune Aarhus (vandognatur@mtm.aarhus.dk)
 1.9 Horsens Fjord, sekretariatskommune Hedensted (vandognatur@hedensted.dk)

Fristen er den 10. november 2019.

Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk

For yderligere information kontakt: Odder Kommune , Teknik og Miljø, mail: miljoe@odder.dk