Hvad er Grønne initiativer

Der er på budget 2014 afsat en pulje på 210.000 kr. til grønne initiativer. Nedenstående praksis anviser hvorledes forvaltningen fremover sikrer, at fordelingen sker i overensstemmelse med Byrådets forventninger.
 
Hvem fordeler midler til Grønne initiativer?
Der nedsættes et udvalg som behandler ansøgninger om tilskud. Udvalget består af formand for Teknik og Miljøudvalget, teknisk direktør samt afdelingsleder for Miljøafdelingen.
Udvalget vurderer, prioriterer og udvælger projekter blandt ansøgninger. Forvaltningen understøtter udvalget i form af en vurdering af myndighedskrav i de enkelte projekter samt indstiller til udvalget om projektet opfylder kriterierne for tilskud.
 
Hvad kan midlerne bruges til?
Puljen skal medvirke til finansiering af en række initiativer på natur- og miljøområdet og målrettet medvirke til at understøtte projektarbejder indenfor følgende områder:
·         Grønt Råd
·         Grønne Partnerskaber
·         Stiforløb
·         Strategi for landbrugets udvikling
 
Puljen dækker ikke indsatser som kommunen er pligtige til at udføre.
 
Fordeling af puljen
Puljen fordeles efter følgende:
 
Grønt Råd råder over 25 % eller 55.000 kr. af midlerne. Grønt Råd råder selv over anvendelsen og kan iværksætte eller understøtte tiltag efter Rådets eget ønske. Fordeling af midlerne sker på rådets møder.
Grønt Råd laver en årlig redegørelse til Byrådet med beskrivelse af hvilke tiltag puljen er anvendt til.
 
Grønne Partnerskaber og stiforløb: 50% eller 110.000 kr. anvendes til at understøtte Grønne Partnerskaber samt til etablering af stiforløb eller forhold omkring stiforløb.
 
Strategi for landbrugets udvikling: Der anvendes 25% eller 55.000 kr. af midler til tiltag og projekter som understøtter Byrådets Strategi for landbrugets udvikling.
 
Hvem kan søge midlerne?
Midler til ”Grønne initiativer” kan søges af foreninger, råd, borgergrupper og organisationer i Odder Kommune.
Den formelle ansøger skal være en juridisk organisation som kan eje et anlæg/genstand, håndtere en økonomi og aflægge et regnskab.
 
Partnerskaber, der består af et samarbejde mellem flere foreninger, råd, borgergrupper og organisationer, der arbejder efter rammen i Naturstyrelsens ”Lokale grønne partnerskaber” kan søge midler.
Puljen kan ikke søges af enkeltpersoner eller virksomheder.
 
Hvad er ansøgningsfristerne?
Der kan ansøges til puljen løbende.
 
Hvad kræves der af ansøgninger?
Ansøgningen sendes til Odder Kommunes Miljøafdeling på miljoe@odder.dk.
Ved ansøgning vedlægges en beskrivelse af ansvar, tegninger og beskrivelse af det ønskede resultat, anlægs- og driftsudgifter samt en projekt- og tidsplan.
 
Der indsendes efter projektets udførelse dokumentation for projektets gennemførelse i overensstemmelse med ansøgningen. Der redegøres for, hvordan resultatet stemmer overens med projektbeskrivelse og budget. Hvis projektet afviger fra det i ansøgningen beskrevne, skal det godkendes af Odder Kommune.
Ansøger er efter afslutning af projektet ansvarlig for aflæggelse af regnskab for projektet.
 
Ansøger skal sikre at projektet er i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer, herunder i forhold til sikkerhed.
 
Hvad yder Odder Kommune?
Kommunen udarbejder informationsmateriale om puljen på hjemmesiden.
 
Der kvitteres skriftligt for ansøgninger med forventet svartidspunkt.
 
Kommunen vejleder om for- og omfanget af eventuel nødvendig myndighedsbehandling.
 
Hvor længe gælder et tilsagn om støtte?
Midler til projekter skal være anvendt indenfor det kalenderår der er meddelt tilsagn.
 
Hvis projektet opgives?
Hvis et projekt, der har opnået tilsagn om støtte opgives, kan der som udgangspunkt ikke udbetales støtte.