Ansøgning om opsættelse af antenner mv.

Opsætning af en almindelig tagantenne (CE-mærket) til modtagelse af analoge radio- og TV-signaler samt parabolantenner (satelitantenner) med en diameter på højst 1 m kræver ikke en tilladelse efter byggelovens bestemmelser. Parabolantenner over 1 m skal byggeanmeldes inden opsætning. Anmeldelsesskemaet skal vedlægges situationsplan og oplysninger om antennens placering og højde over terræn.

Fritstående antenner og paraboler på terræn eller på maksimal 8,5 m høj mast skal placeres mindst 2,5 m fra nabo-, vej- og stiskel. For områder udlagt til sommerhusområde er afstandskravet 5 m til nabo-, vej- og stiskel.

Vær opmærksom på, at din bolig kan være omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan, der forbyder antenner og/eller antennemaster. Du kan søge efter byplanvedtægter og lokalplaner for at se, om din bolig er omfattet af en sådan.

Opstilling af master til f.eks. fællesantenneanlæg og mobiltelefoni kræver en forudgående byggetilladelse. Ansøgningen skal vedlægges situationsplan visende mastens placering samt eksisterende bygninger på ma-triklen, opstalt visende masten inkl. antenner med tilhørende udstyr og deres placering på masten samt tegning over eventuel nødvendig teknikbygning.

Læs mere om retningslinjer for opsætning af master og antenner til fællesanlæg og mobiltelefoni. For opstilling af master og anvendelse af telemaster anvendes masteloven, som hører under Erhvervsstyrelsen.

Retningslinjer for opsætning af master og antenner i Odder Kommune
Odder Kommunes Tekniske Udvalg vedtog på deres møde d. 26.08.09 et sæt retningslinjer for, hvordan de ønsker at administrere ansøgninger om opstilling af tele- og mobilmaster samt opsætning af antenner for telekommunikation.
Retningslinjerne er tænkt som et administrationsgrundlag for forvaltningen, men er også et signal til teleselskaberne og deres rådgivere om, hvad Odder Kommune forventer af de ansøgninger, de udarbejder. Kommunens borgere vil kunne se, hvilken prioritering der bliver lagt til grund ved opsætning af nye master og antenner. Retningslinjerne, der tager udgangspunkt i den nuværende mastelov.