Byggearbejder, der IKKE kræver tilladelse

Langt de fleste byggearbejder er betinget af, at du som grundejer søger og opnår en godkendelse fra kommunen. Dette fremgår af byggeloven og gældende bygningsreglement.

Der er dog en række byggearbejder, der kan udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen.
Husk at du stadig skal overholde alle bestemmelser i byggelovgivningen og eventuel lokalplan / byplanvedtægt mv., der omfatter din ejendom. Der kan også være vilkår i tinglyste servitutter, deklarationer og fredninger mv.; du skal overholde, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse.

Følgende byggearbejder kan udføres UDEN byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen:

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger med et samlet areal på højst 35 m2, der opføres i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse.
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger med et samlet areal på højst 20 m2, der opføres i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse.
 • Byggearbejder ved fritliggende småbygninger med et areal på højst 10 m2 (husk der er særlige regler for sådanne ”småbygninger”).
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse. 
 • Tørringsanlæg for korn, mv. 
 • Anlæg af F-gas i tanke – max. 1200 gasoplagsenheder. 
 • Satellitantenner med diameter højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner (husk at tjekke evt. lokalplan).
 • Ombygning og andre forandringer i fritliggende / sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse, hvis dette ikke medføre en udvidelse af etagearealet eller væsentlige anvendelsesændring . (F.eks. indretning af et udhus til beboelse anses som væsentlig og så skal du huske, at søge byggetilladelse). 
 • Ombygning og andre forandringer i boligenheder i etageejendomme inden for den enkelte enhed og som ikke medfører udvidelse af etagearealer eller væsentlig anvendelsesændring og ikke medfører ændringer i ejendommens bærende konstruktioner. 
 • Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i erhvervsbebyggelser, der alene vedrører en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m2, og som ikke medfører ændringer i ejendommens bærende konstruktioner og flugtvejsforholdene.
 • Hegnsmure ved skel, der ikke overstiger 1,8 m (husk at tjekke evt. lokalplan og tal med din nabo). 
 • Vedligeholdelse eller udskiftning af bygningsdele  f.eks. tagbeklædning eller vinduer mv. (husk at tjekke evt. lokalplan og indberette relevante ændringer til BBR). 
 • Udvendig efterisolering på maks. 0,25 m betragtes ikke som udvidelse af etagearealet i forhold i byggeloven., men skal indberettes i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Listen kan ikke anses for at være udtømmende, men vi kan henvise til gældende bygningsreglement.

Du har også pligt til, at indberette til Bygnings- og Boligregisteret (BBR), hvis byggearbejdet har betydning for indholdet i BBR. Dette gælder f.eks. ved opførelse af en ny carport mv. eller ved ændring at tagbeklædningen mv.

Og husk, selvom dit byggearbejde ikke kræver tilladelse; gælder lovgivningen stadig og hvis byggearbejdet er betinget af en dispensation, skal du søge og opnå en sådan, INDEN du begynder byggearbejdet.