Carport, garage, udhus, brændely og drivhus

Garage, carport, udhus eller lignende mindre bygninger på tilsammen maksimalt 35 m2 ved enfamiliehus. Det er dit ansvar at dit byggeprojekt overholde alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet og anden lovgivning.

Du skal være opmærksom på at denne regel kun gælder såfremt det samlede areal af de mindre bygninger du har på grunden er maksimalt 35 m².
Overholdes nedenstående og har du undersøgt evt. gældende servitutter, lokalplan mv. for området., kan dit byggeri opføres uden anmeldelse eller byggetilladelse.

Regler
Opføres ovenstående bygninger nærmere vej, sti og skel end 2,5 m skal betingelserne i nr. 1-4 være opfyldt:

 1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan 
 2. De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. Længde i skel mod vej medregnes ikke.
 3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel 
 4. Tagvand skal holdes inde på egen grund

Opfylder byggeriet ikke alle bestemmelsens betingelser i nr. 1-4, skal der søges om en eventuel dispensation ved kommunen. Det er kun i ganske særlige tilfælde der meddeles dispensation.

Ovenstående gælder kun selvstændige bygninger med selvstændig tagflade.

Man kan altså ikke opføre integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 2,5 m, med mindre det udtrykkeligt er nævnt i fx lokalplan for området.

 
Figuren viser krav til størrelsen af mindre bygninger inden for 2,5 m for skel.

Udhæng udover 0,5 m medregnes til bygningens længde/bredde. 
 
Figuren viser eksempel på opmåling af længde af bygninger i skel (x + y = max. 12,0 m).

Garage, carport, udhus eller lignende mindre bygning på maksimal  35 m2 ved sommerhus hvor der IKKE er en lokalplan
Overholdes nedenstående og har du undersøgt om der eventuelt er specifikke regler i evt. gældende servitutter, lokalplan mv. for området, kan dit byggeri opføres uden anmeldelse eller byggetilladelse.

Regler
I tilknytning til sommerhuse i sommerhusområder skal bygninger overholde bestemmelserne i BR10 kap. 2.7.4, og bygningerne kan opføres mindst 2,5 m fra skel mod vej, sti og nabo når betingelserne i nr. 1 - 4 er opfyldt:

 1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m til 5,0 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan 
 2. De sider der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes. Længde i skel mod vej medregnes ikke
 3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller andre åbninger imod skel 
 4. Tagvand skal holdes inde på egen grund
   


Figuren viser kravet til længde og højde for mindre bygninger placeret i tilknytning til sommerhuse og inden for 5 m fra skel

Opfylder byggeriet ikke alle bestemmelsens betingelser i nr. 1-4, skal der søges om en eventuel dispensation ved kommunen.
Det er kun i ganske særlige tilfælde der meddeles dispensation

Garage, carport, udhus eller lignende mindre bygning på tilsammen mellem 35 og 50 m2
Disse bygninger kan udføres efter anmeldelse til kommunen. Kommunen har 14 dage til at sagsbehandle disse sager. Når du har undersøgt om dit byggeri kan opføres iht. evt. servitutter, gældende lokalplan mv. skal du alene indsende anmeldelse vedr. forhold omfattet af kapitel 2 i BR10.
Du skal indsende følgende:

 • Tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres
 • Situationsplan med angivelse af afstande til skel og anden bebyggelse på samme grund
 • Facadetegninger med angivelse af højder og højdegrænseplan
 • Situationsplan og facadetegninger med nuværende og fremtidige koter
 • På alle tegninger skal du skrive mål (vi må ikke måle på tegningerne) samt opgive målestoksforholdet
 • Oplysninger til kommunens indberetning til BBR; areal (udvendige mål), bebyggelsesprocent (den del af arealet der overstiger 35 m2 af det samlede areal af denne kategori af bygninger medregnes) samt valg af materialer på tag og facader
 • Indsendes ansøgningen på papir, skal bilag fremsendes i 2 eksemplarer. Ansøgningen må meget gerne sendes elektronisk via mail til byggeri@odder.dk.

- Regler
Opføres ovenstående bygninger nærmere vej, sti og skel end 2,5 m skal betingelserne i nr. 1-4 være opfyldt:

 1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan
 2. De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m. Kun bygningernes længste side mod skel medregnes
 3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel
 4. Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Opfylder byggeriet ikke alle bestemmelsens betingelser i nr. 1-4, skal der søges om en eventuel dispensation ved kommunen. Det er kun i ganske særlige tilfælde der meddeles dispensation. Jo bedre ansøgningsmaterialet er, des hurtigere kan der forventes en byggetilladelse.