Enfamiliehus

Ansøgning om nyt enfamiliehus, dobbelthus, sommerhus, garage/udhus over 50 m2, samt tilbygninger til disse typer byggeri (BR10, kap. 1.3.1):
Det er dit ansvar at dit byggeprojekt overholder alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet og anden lovgivning.

Det er derfor meget vigtigt at du (eller din rådgiver) grundigt undersøger ALLE gældende regler for din matrikel. I ovennævnte sager skal der alene indsendes ansøgning vedr. forhold omfattet af kapitel 2 i BR10. Dvs. at der skal indsendes følgende;

  • Tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. 
  • Tegningsmateriale med angivelse af målestoksforholdet – situationsplan med angivelse af afstande til skel og anden bebyggelse på samme grund, facadetegninger med angivelse af højde og højdegrænseplan
  • Situationsplan og facadetegninger med nuværende og fremtidige koter
  • Alle tegninger skal være påført tydelige relevante mål og oplysninger
  • Oplysninger til kommunens indberetning til BBR; grundareal, etageareal (udvendige mål), bebyggelsesprocent, antal værelser/stuer, antal toiletter, antal bad, antal køkkener, materialevalg på tag og facader
  • Indgives ansøgningen på papir, skal bilag fremsendes i 2 eksemplarer. Ansøgningen må meget gerne sendes elektronisk via mail til byggeri@odder.dk.

OBS
I henhold til BR10 skal kommunen ikke foretage teknisk sagsbehandling, dvs. at kommunen ikke skal kontrollerer snittegninger, energiberegninger mv. Dette materiale skal først indsendes som teknisk dokumentation ved byggeriets afslutning. Hvis dit nye hus opføres efter reglerne om lavenergi, har du mulighed for at søge dispensation til en eventuel tilslutningspligt til fjernvarme. Såfremt du søger denne dispensation, SKAL du indsende energirammeberegningen for dit hus.

- Regler
Regler om placering, højde, materialer mv. er som regel fastsat i en lokalplan- se: Lokalplaner Er der ikke lokalplan for området er det alene reglerne i BR10 der er gældende. Se nærmere på www.bygningsreglementet.dk kap. 2 m.fl.
Du skal tjekke Tinglysningen for eventuelle gældende servitutter for din ejendom

Jo bedre ansøgningsmaterialet er, des hurtigere kan der forventes en byggetilladelse