Niveauplan

Bygningsreglementet indeholder en række forskellige bestemmelser om hvor højt og hvor tæt en bygning må placeres i forhold til en nabogrund. Disse bestemmelser kaldes populært det skrå og det vandrette højdegrænseplan.

Højden af en bygning måles som udgangspunkt lodret fra ”naturligt terræn”. Dette gælder også for et højdegrænseplan. I langt de fleste tilfælde er grunden tilstrækkeligt vandret til, at der ikke er tvivl om fastlæggelsen af udgangspunktet for ”naturligt terræn”. For bebyggelse på grunde med skrånende  terræn, måles fra et eller flere niveauplaner.

Det er kommunen som indlægger niveauplan baseret på ansøgers oplysning i form af terrænopmåling udført f.eks. af en landinspektør. Et niveauplan er således et ”beregningsteknisk begreb” der gives en ensartet udmåling af bygningshøjde og højdegrænseplaner.

Ved fastlæggelsen af niveauplan skal kommunen tage hensyn til terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omliggende bebyggelse. Desuden skal der skabes rimelige bebyggelsesforhold og adgangsforhold for den pågældende grund.

Der findes forskellige metoder til indlægning af niveauplaner, som må vurderes i forhold til de aktuelle forhold på grunden og i området. Det afgørende er, at der behovet for rimelige byggemuligheder på den aktuelle grund må afvejes i forhold til den omliggende bebyggelse og således der ikke skabes alt for afvigende eller generende bebyggelse.

Niveauplanet er alene udgangspunktet for måling af udvendige bygningshøjder og højdegrænseplaner. Niveauplanet siger derfor IKKE noget om, hvor bebyggelsens gulvkote skal være eller hvor mange etager bygningerne fremstår med i forhold til naboer. Ligeledes er et niveauplan ikke en godkendelse til at hæve terrænet til niveauplanet. Med hensyn til terrænreguleringer, skal man følge lokalplanens anvisninger nøje og indpasse sit byggeri på grunden på en hensigtsmæssig måde.

På grunde med skrånende terræn eller med større niveauforskelle, skal kommunen indlægge et såkaldt ”niveauplan” til udmåling af det skrå og vandrette højdegrænseplan. Et forslag til niveauplan skal fremgå af byggetilladelsen.

Det er ejers ansvar, at gøre kommunens opmærksom på en grund med skrånende terræn og således, at kommunen har mulighed for at indlægge de nødvendige niveauplaner. Indlægning af niveauplan skal ske inden byggeriet påbegyndes og skal entydigt fremgå af byggetilladelsen.