Skorsten

Skorsten er en vigtig del af et fyringsanlæg – hvad enten der er tale om en mindre brændeovn eller et halmfyringsanlæg. Skorstenen skal udføres, opsættes og vedligeholdes; så der ikke opstår fare for brand, eksplosion, skadelig kondens, forgiftning, sundhedsmæssige risiko eller nabogener.

Bygningsreglementet indeholder en række funktionskrav til udførelsen af en skorsten. Du kan se reglerne i bygningsreglementet her eller læse SBI-anvisning 230 – anvisning om bygningsreglement 2010 – seneste udgave.
Husk at en skorsten altid skal opføres mindst 2,5 m fra skel og at der er skærpede krav til udførelsen af skorsten på bygninger med brandbare tagdækninger – f.eks. stråtag.

Kræver opsætning af en brændeovn eller skorsten byggetilladelse?
Opsætning af mindre skorsten i forbindelse med fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse kræver ikke byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Men du skal huske, at kontakte skorstensfejeren inden du tager skorsten i brug og at indberette til Bygnings- og Boligregisteret (BBR), hvis der er tale om et nyt ildsted eller ændring af opvarmningsform.

Opførelsen af skorstenen skal ske iht. leverandørens anvisninger. Stålskorstene skal være CE-mærket og typegodkendt.
Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning som giver en beskrivelse af, hvornår opførelse af en skorsten stiller krav om, at ejeren af bygningen skal søge om byggetilladelse hos kommunen. Læs her Energistyrelsens vejledningen.

Adgang til skorsten
Der skal generelt være adgang til skorstenen, så den kan efterses udvendigt og så der er mulighed for rensning af skorsten. Det betyder blandt andet at skorstensfejeren skal have sikker adgang til skorsten. På tagfladen bør der anbringes tagtrin og på høje skorstenspiber skal forsynes med korrosionsbeskyttede stigetrin.

Der skal også være adgang til en skorsten, der går igennem uudnyttede tagrum, f.eks. i form af en tilstrækkelig stor gangbro. Du skal også aftale med skorstensfejeren, hvor eventuelle renselemme skal placeres.

Kontakt til skorstensfejeren
Du kan kontakte skorstensfejeren i Odder Kommune på tlf. 2811 4770.
Skorstensfejeren udfører ikke blot lovpligtig service, men er også kilde til bedre fyringsøkonomi, bedre miljø og større sikkerhed.

Røggener
Du skal søge for at give en skorsten en tilstrækkelig højde, således der ikke opstår røggener på naboens grund. Kommunen kan give dig et påbud om nedbringelse af lugt- og røggener.

Det er vigtigt, at skorsten får en tilstrækkelig højde og at du fyrer korrekt med tørt, rent træ. Dette modvirker, at der ikke opstår røggener og risikoen for skorstensbrand mindskes. 

Du kan læse mere om korrekt fyring i denne vejledning.

Skorstensbrand
En skorstensbrand opstår, når man ikke fyrer korrekt og således, at der dannes et sodlag i røgrøret, som kan antændes. Ved skorstensbrand skal du straks ringe 112. Luk for lufttilførsel til brændeovnen. Prøv IKKE selv at slukke en skorstensbrand ved at hælde vand ned i skorstenen.