Solfangere og solceller

 

Retningslinjer for solfangere og solcelleanlæg på terræn og bygning
Energistyrelsen og Naturstyrelsen har udsendt henholdsvis en juridisk vejledning og et notat om solfangere/solceller, vedrørende opførelse af solfangere/solcelleanlæg på henholdsvis terræn og på bygninger, i og udenfor lokalplanlagte områder.

Juridisk vejledning og notat  om solfangere/solceller kan læses her:

Solceller og solfangere på terræn
Det er kommunens vurdering, at mindre solceller og solfangere, der opføres på terræn og som på grund af sit ringe omfang ikke er væsentlig i forhold til omgivelser og sikkerhed, ikke er omfattet af byggelovens anvendelsesområde efter byggelovens § 2.

Der findes dog ikke en fast grænse for, hvornår solceller og solfangere skal betegnes som mindre eller større. Det beror på kommunens konkrete vurdering.

Det betyder, at solceller og solfangere i bymæssig bebyggelse på terræn som regel ikke kræver byggetilladelse, og at solceller og solfangere på terræn i det åbne land som regel kræver byggetilladelse.

Kontakt Byggeri for mere information på byggeri@odder.dkeller tlf. nr. 8780 3477.

Solceller og solfangere på bygninger
Nogle solceller og solfangere er integreret i taget eller facaden, og er dermed en del af klimaskærmen, mens andre har form af elementer, der monteres oven på tagdækningen eller uden på facaden. Disse elementer minder meget om hinanden i størrelse og udseende, og fælles for dem er, at de monteres så de flugter med den pågældende overflade, og derfor ikke i væsentlig grad ændrer på bebyggelsens udseende eller omfang.
Andre solceller og solfangere monteres på stativer, der ikke flugter med bygningens overflade.

Disse typer anvendes typisk på bygninger med fladt tag. Solceller og solfangere monteres på stativer, så de får en hældning, der gør dem mere effektive. Sådanne konstruktioner er typisk omkring 1 m i højden. Selv om de er højere end selve taget, vurderer kommunen, at de er så lave, at de ikke i væsentlig grad ændrer på bebyggelsens udseende og omfang.

Det betyder, at opsætning af solceller og solfangere på byggeri omfattet af BR10 kap. 1.3.1 og kap. 1.3.2 som bl.a. er enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med højst 2 boliger med lodret lejlighedsskel, sommerhuse i sommerhusområder, rækkehuse, avls og driftsbygninger samt visse industribygninger kan ske, uden at det skal anmeldes til kommunen, og uden at der skal indhentes en byggetilladelse, idet etableringen af solceller og solfangere ikke vil udvide etagearealet og heller ikke vil medfører en væsentlig anvendelsesændring. Dog gælder afstands- og højdebegrænsningen stadig, dvs. at solfangere skal kunne opføres inden for den røde streg på tegningen nedenfor.

Carport

 

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at solfangere/solceller skal anbringes og fastgøres så konstruktionen er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Det er ligeledes vigtigt at bygningens ejer er opmærksom på, om bygningen/tagkonstruktionen er dimensioneret til den ekstra vægt og det vindsug, som solfangere/solceller påfører bygningen.

I tvivlstilfælde bør der foretages vurdering/beregning af kompetent rådgiver. Solfangere og solceller der ikke er omfattet af ovennævnte tekst er omfattet af byggelovens §2 og kræver dermed som oftest, byggetilladelse. Det er ejeren af en ejendom, der er ansvarlig for, at gældende lovgivning overholdes. Selv om solfangere/solceller evt. ikke er omfattet af byggeloven, kan de godt være omfattet af anden lovgivning.

Kontakt Byggeri for mere information på byggeri@odder.dkeller tlf. nr. 8780 3477.

Anden lovgivning

Arbejdsmiljø:
Læs vejledningen fra arbejdstilsynet her

Affald:
Læs vejledning fra Renosyd her

Lokalplan:
Hvis ejendommen er omfattet af en lokalplan, kan der være bestemmelser om solfangere og lignende i lokalplanen, der skal overholdes. Ordet "solfanger" i en lokalplan dækker alle typer solenergianlæg.

Fredning:
Hvis ejendommen er beliggende i fredet område, er det vigtigt at læse fredningsbestemmelserne.
De fleste fredningsbestemmelser indeholder bestemmelser om ændret udseende af bygninger og forhold på terræn. I disse tilfælde skal der søges dispensation fra bestemmelserne.

Naturbeskyttelse:
Hvis ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §16, vedrørende sø- og åbeskyttelse, kan det ligeledes kræve dispensation, at opsætte solfangere/solceller.

Landzone:
Solfangere/solceller der anbringes i landzonen og er omfattet af byggelovens §2, (bygninger og andre faste konstruktioner, der kræver byggetilladelse) kræver også landzonetilladelse.

BBR:
Vandbaserede solenergianlæg (solfangere) skal altid anmeldes til BBR, med oplysninger om ejendommens adresse og areal af anlægget. Derimod er det frivilligt at anmelde solcelleanlæg til BBR. Ønsker man at gøre det, skal adresse, effekt og areal oplyses ved anmeldelse. Anmeldelse kan foretages på mail til: byggeri@odder.dk.