Landzoneadministration

Danmark er opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone. Landzonen er de områder, der ikke er byzone eller sommerhusområde. Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land.

Zoneinddelingen skaber derved en klar og værdifuld grænse mellem by og land, hvorved bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter undgås. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse og anlæg end den, der er nødvendig for selve driften af et landbrug, skovbrug og fiskeri. I langt de fleste tilfælde kan disse erhverv opføre bygninger uden landzonetilladelse.

Andre typer af byggeri eller udstykning eller ændret anvendelse af bestående bebyggelse kan kun gennemføres på grundlag af en landzonetilladelse. Der er i planloven dog angivet enkelte undtagelser for byggeri, der ikke kræver landzonetilladelse, f.eks. om- og tilbygning af eksisterende helårshus, hvor det samlede etageareal ikke overstiger 250 m2 eller garager, carporte og udhuse med et areal under 50 m2.

Du skal således søge og opnå en landzonetilladelse, hvis dit byggeri er beliggende i landzone og ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelser. Hvordan du ansøger om en landzonetilladelse, kan du finde under Ansøgning om landzonetilladelse.

Odder Kommune har en retningslinje for administration for udstedelse af landzonetilladelser - Odder kommunes retningslinjer for landzoneadministration.