Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 5036 for et boligområde ved Klitrosevej og Hov Strand

Byrådet har på møde den 24.4.2017 vedtaget at sende forslag til lokalplan nr. 5036 for et boligområde ved Klitrosevej og Hov Strand i offentlig høring.

Læs mere

Vedtagelse af lokalplan nr. 6010 for sommerhus på Alrøvej 98 ved Amstrup

Byrådet har på sit møde den 19. juni 2017 vedtaget lokalplan nr. 6010. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af et enkelt sommerhus på ejendommen Alrøvej 98. Afgørelsen bekendtgøres offentligt den 21. juni 2017.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landbrug

Fenstenvej 16, 8300 Odder – offentliggørelse af modtaget ansøgning om miljøgodkendelse

Odder Kommune har modtaget en ansøgning fra Lars Kirkegaard om miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktionen beliggende på Fenstenvej 16, 8300 Odder (matr.nr. 7a + 9e Fensten by, Gosmer samt 21p + 26s + 82e Gylling By, Gylling). Udvidelsen medfører krav om godkendelse af husdyrbruget i henhold til §12 i Husdyrloven, hvor husdyrbrugets påvirkning af miljøet vurderes.

Læs mere

Natur

Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven

Odderkystens Fællesudvalg ansøger om opsætning af 19 bænke langs kysten i Odder Kommune.

Læs mere

Tilladelse til opsætning af badebro ved Spøttrup Strand

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Offentlig høring af vandløbsrestaureringsprojekt i Odder Å

Offentlig høring vedr. restaurering og regulering af vandløb i forbindelse med fjernelse af faunaspærringer i Odder Å ved Rathlousdal, Skægs Mølle og Fillerup.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Foroffentlig høring

Affald