Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1135

Byrådet har på sit møde den 10. oktober 2017 godkendt, at forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan nr. 1135 for Lokalcenter Nord ved Rådhusgade i Odder fremlægges i offentlig høring fra den 18. oktober til den 13. december 2017.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2029 for område 8 RE 1 og lokalplan nr. 8010 for friluftsaktiviteter ved Sondrup Strand

Odder byråd har på sit møde den 11. september 2017 vedtaget at fremlægge forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 8010 i offentlig høring i perioden fra den 13. september til den 8. november 2017.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1134

Byrådet har på møde den 10.10.2017 godkendt at forslag til lokalplan nr. 1134 for et boligområde ved Bendixminde i Odder Vest - 1. etape fremlægges i offentlig høring fra den 23.10 til den 18. 12.2017.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029

Odder Byråd har på sit møde den 10. oktober 2017 godkendt, at forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 for område 1 BL 38 til blandet bolig- og erhvervsformål på Rådhusgade 54 i Odder fremlægges i offentlig høring fra den 27. oktober til den 22. december 2017.

Læs mere

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse - tilbygning til fritidshus

Øvrevej 15, 8300 Odder, matr. nr. 12 d Tunø By, Tunø.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Krogstrupvej 5, 8300 Odder, matr. nr. 19a, del 2, Torrild By, Torrild.

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget Fuglsangsvej 4, 8300 Odder - §10-tilladelse

I henhold til §10 i Husdyrloven har Odder Kommune meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget beliggende Fuglsangsvej 4, 8300 Odder.

Læs mere

Husdyrbruget, Gyllingvej 31, 8300 Odder – ’emissionsorienteret produktionstilpasning’ + ’skift i dyretype’

Afgørelse efter §§ 30 og 29 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug på Gyllingvej 31, 8300 Odder

Læs mere

Husdyrbruget Kongshusvej 284, 8300 Odder - §10

I henhold til §10 i Husdyrloven har Odder Kommune meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget beliggende Kongshusvej 284, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Forslag til ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028”

Odder Kommune har udarbejdet forslag til ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028”. Planen afløser indsatsplan for 2007-2017 og viderefører den hidtidige indsats for hele kommunen. Formålet med indsatsplanen er at forhindre spredning af kæmpebjørneklo og at udrydde planten i hele kommunen. Samtlige grundejere (offentlige som private) i Odder Kommune vil således fortsat være forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo, hvis den findes på deres grund.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Tilladelse til etablering af adgang til Malskær Bæk i Gylling

Å- og Stigruppen i Gylling har arbejdet med forbedring af adgangsforholdene langs Malskær Bæk i Gylling. Der er nedsat et Grønt Lag, som har indhentet tilladelse til etablering af 2 stk. ”å-nedgange” af 30. august 2017. Ansøgningen er revideret til etablering af en gangbro i træ med tilhørende repos. Odder Kommune vurderer at grundlaget for tilladelse af 30. august 2017 er bortfaldet med den ændrede ansøgning og giver fornyet tilladelse til det reviderede projekt.

Læs mere

Grundvand

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Foroffentlig høring

Affald