Høringer & afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser som fx lokalplaner og landzonetilladelser.

Offentlig høring om Planstrategi for udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen

På baggrund af den moderniserede Planlov, der blev offentliggjort den 15.6.2017, har kommunerne fået bedre muligheder for at fremme vækst og udvikling i kystnærhedszonen. Byrådet har derfor på møde den 7.8.2017 vedtaget Planstrategi for et nyt udviklingsområde ved Assedrup og to nye sommerhusområder ved Saksild Strand og Rude Strand.

Læs mere

Kommuneplantillæg & Lokalplaner

Landzonetilladelser

Odder Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af vandhul på Rudevej 1

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal inden d. 14. september 2017 sendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs mere

Odder Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af vandhul på Svinballevej 41

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager skal inden d. 14. september 2017 sendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

Læs mere

Landbrug

Husdyrbruget, Gosmervej 94, 8300 Odder

I henhold til §11 i Husdyrloven har Odder Kommune meddelt miljøgodkendelse til husdyrbruget beliggende Gosmervej 94, 8300 Odder.

Læs mere

Husdyrbruget, Skovgaardsvej 104, 8300 Odder – skift i dyretype

Afgørelse efter §29 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug på Skovgaardsvej 104, 8300 Odder.

Læs mere

Natur

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til inddragelse af vandhul i regnvandsbassin og landzonetilladelse til etablering af erstatningsvandhul

I forbindelse med byggemodningen i rammeområde 1B39 har Odder kommune meddelt dispensation til at medtage eksisterende vandhul i kommende regnvandsbassin mod anlæggelse af erstatningsvandhul i lokalområdet indenfor rammeområde 1B39.

Læs mere

Industrivirksomhed

Vandløb

Offentlig høring af vandløbsprojekt - Etablering af bro langs Odder Å

Læs mere

Offentliggørelse af vandløbsprojekt - Etablering af nedgange ved Malskær Bæk i Gylling

Læs mere

Grundvand

Lovliggørelse af nye rentvandstanke, styring m.m. på Hadrup Vandværk

Odder Kommune lovliggør ombygning på Hadrup Vandværk.

Læs mere

Endelig vandindvindingstilladelse til markvanding ved Søndenom 5, Tunø

Tilladelsen omfatter fornyet vandindvindingstilladelse til markvanding fra boring DGU nr. 109.0223

Læs mere

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse ved Søndenom 5

Odder Kommune vurderer, at vandindvinding fra boringen DGU nr. 109.0223 på matr. nr. 38b Tunø By, Tunø ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

Læs mere

Foroffentlig høring