Lovliggørelse af nye rentvandstanke, styring m.m. på Hadrup Vandværk

Odder Kommune lovliggør ombygning af vandværket med henvisning til Vandforsyningsloven, nr. 125 af 26.01.2017, § 21.

Ombygningen omfatter 5 nye rentvandsbeholdere, frekvensstyret pumpe og afløb.

Klagevejledning
I henhold til § 75 i vandforsyningsloven, nr. 125 af 26.01.2017 kan
afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af ansøgeren, Danmarks
Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbruger-
rådet og af enhver med individuel væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er den 29. august 2017.

Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklage-nævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen – det vil sige Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen – det vil sige Odder Kommune. Odder Kommune videre-sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises til hjemmesiden www.naevneneshus.dk .

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt ved retten senest 6
måneder fra offentliggørelsen, jf. vandforsyningslovens § 81.

  Afgørelsen kan ses her.