Endelig vandindvindingstilladelse til markvanding ved Søndenom 5, Tunø

I medfør af § 20 og 21 i Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26.01.2017, Lov om vandforsyning m.v. meddeles hermed fornyet vandindvindingstilladelse til markvanding på Søndenom 5, Tunø, 8300 Odder, matr. nr. 35b, 38b og 55a Tunø By, Tunø fra boring DGU nr. 109.0223.

Klagevejledning

I henhold til § 75 i vandforsyningsloven, nr. 125 af 26.01.2017 kan
afgørelsen inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen kan påklages af ansøgeren, Danmarks
Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbruger-
rådet og af enhver med individuel væsentlig interesse i sagen.

Klagefristen er den 29.08.2017.

Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen – det vil sige Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen – det vil sige Odder Kommune. Odder Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

For yderligere information om Miljø- og Fødevareklagenævnet henvises til hjemmesiden www.naevneneshus.dk .

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt ved retten senest 6
måneder fra offentliggørelsen, jf. vandforsyningslovens § 81.

Afgørelsen kan ses her.