Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 5036 for et boligområde ved Klitrosevej og Hov Strand

Det betyder at:

  • Der kan etableres tæt-lav boligbebyggelse bestående af i alt 14 boliger med garage/carport/udehus på ejendommen.
  • Der sikres god adgang til det offentlige strandareal.

Der er sket mindre ubetydelige ændringer i byggefelter 1 og 2 på kort nr. 3 som giver en større åbenhed i den grønne kile, samt i stiens beliggenhed og placering af regnvandsbede i den grønne kile på kort nr. 3 og 4.

Der er i øvrigt ikke foretaget indholdsmæssige justeringer i forhold til forslaget.

 

Her kan du se lokalplanen

Lokalplanen kan ses direkte her eller fra kommunens hjemmeside www.odder.dk, kommunens lokalplanportal og på www.plansystem.dk.

Offentlig bekendtgørelse

Miljø- og Teknikudvalgets vedtagelse af lokalplanen bekendtgøres offentligt på kommunens hjemmeside den 28. september 2017.

Lokalplanens retsvirkninger

Når lokalplanen er offentligt bekendtgjort, er den efter Planlovens § 18 og lokalplanens § 14 bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.

Lovligt etableret bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen.

Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i en afgørelse, der er truffet i henhold til lov om planlægning, kan du klage til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Sådan klager man

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på borger.dk og virksomheder på virk.dk. Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. For nærmere oplysninger om Planklagenævnets behandling af sager, herunder reglerne om betaling af gebyr i forbindelse med klager, se www.naevneneshus.dk.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

 

Miljø- og Teknikudvalget