Endelig vedtagelse af Planstrategi 2017

Ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse
I forbindelse med vedtagelsen er der, ud over en række mindre redaktionelle ændringer, foretaget følgende ændringer:

  • Udviklingsområde Assedrup er reduceret fra 5,2 ha. til 1,3 ha.
  • Sommerhusområde ved Saksild Strand, der ønskes tilbageført, ændres fra 14,5 ha. til 4,8 ha. Rammeområde 3.S.5 udgør herefter ca. 10 ha.
  • Nyt sommerhusområde ved Saksild Strand, der ønskes udlagt, ændres fra 24 ha til 16,1 ha. med mulighed for at etablere 50-70 sommerhuse.

Modtagne bemærkninger
Planstrategi 2017 har været i offentlig høring fra den 8.8.2017 til den 3.10.2017. Ved høringsfasens udløb var der modtaget 21 individuelle og 83 enslydende høringssvar. Høringssvarene er beskrevet og besvaret i forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af strategien i ”Notat om behandling af høringssvar ifm. offentlighedsfase for Planstrategi 2017-udviklings- og sommerhusområder med tilhørende Miljørapport” og den sammenfattende § 13 redegørelse for miljøvurdering af Planstrategi 2017.

Få mere at vide
Planstrategi 2017 med tilhørende miljøvurdering kan ses og læses under Status og Proces på kommuneplan2017.odder.dk eller på erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk.

Offentlig bekendtgørelse
Planstrategi 2017 bekendtgøres offentligt ved annoncering på kommunens hjemmeside odder.dk. den 13.10.2017.

Klagevejledning
Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i en afgørelse, der er truffet i henhold til lov om planlægning, kan du klage til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3.

Ligeledes kan den sammenfattende § 13 redegørelse efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter påklages til Planklagenævnet, jf. lovens § 48 stk. 2, hvad angår retlige spørgsmål.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Sådan klager man
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på borger.dk og virksomheder på virk.dk. Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. For nærmere oplysninger om Planklagenævnets behandling af sager, herunder reglerne om betaling af gebyr i forbindelse med klager, se naevneneshus.dk.

Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Odder Byråd