Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1135

Planforslagene skal give mulighed for

  • nedrivning af overflødiggjort erhvervsbebyggelse og etablering af ny erhvervs- og boligbebyggelse på Rådhusgade 79 og 83 og
  • fastlægge, at ejendommene Rådhusgade 85, 85A og 85b fremadrettet skal anvendes til centerformål.

Her kan du se planforslagene

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 1135 i receptionen på Rådhuset. Planforslagene kan ses på og www.plansystem.dk og her: 

Se lokalplanen her

Se kommuneplantillægget her

8 ugers offentlig fremlæggelse

Planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 18. oktober til den 13. december 2017. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til dem.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:

Sende dem pr. mail til plan@odder.dk

Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 14.12.2017.

Retsvirkninger

For området omfattet af lokalplanforslag nr. 1135 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøvurdering

Planforslagene er miljøscreenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LOV nr. 425 af 18/05/2016), § 8, stk. 2, nr. 2.

Byrådet har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslagene, da de ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådets afgørelse offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.