Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1134

Lokalplanforslaget giver mulighed for 

  • At skabe et varieret boligområde med et højt indhold af natur, hvor bebyggelse er tilpasset terrænet.
  • At sikre, at der integreres miljø- og klimahensyn i området.
  • At sikre, at regnvand håndteres inden for lokalplanområdet i synlige regnvandsanlæg, så det bidrager til områdets rekreative værdier.

Her kan du se planforslaget

Du kan se forslag til lokalplan nr. 1134 i receptionen på Rådhuset. Planforslaget kan også ses på og udskrives her fra kommunens hjemmeside eller fra www.plansystem.dk. Se lokalplanen her

8 ugers offentlig høring

Forslag til lokalplan nr. 1134 fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 23. oktober til den 18. december 2017. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til dem.

Din mulighed

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du:

Sende dem pr. mail til plan@odder.dk 

Aflevere eller sende dem til Team Plan, Odder Kommune, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 18. december 2017.

Retsvirkninger

For området omfattet af lokalplanforslag 1134 træder de midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Se i øvrig lokalplanens punkt 14.

Miljøvurdering

Planforslaget er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017) § 8 stk. 2 nr. 2. Byrådet har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, da det ikke vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådets afgørelse offentliggøres sammen med den offentlige bekendtgørelse af, at planforslaget fremlægges i offentlig høring. 

Klagevejledning

Du kan klage over byrådets afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist. 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dag denne annonce er offentliggjort.

 

Byrådet