Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 1140

Lokalplanen skal

  • indskrænke udstykningsmulighederne i området efter ønske fra nogle af områdets lodsejere, og
  • sikre, at området efterhånden kan omdannes, så det i højere grad får karakter af boligområde.

Her kan du se planforslaget

Du kan hente forslag til lokalplan nr. 1140 i receptionen på Rådhuset. Planforslaget kan også ses på og udskrives her fra kommunens hjemmeside eller fra www.plansystem.dk

Se lokalplanen her

Offentlig fremlæggelse

Ifølge de ændringer af Lov om Planlægning, som trådte i kraft den 15. juni 2017, kan planforslag, som kun muliggør mindre væsentlige ændringer, fremlægges i offentlig høring i ned til 2 uger.

I forhold til den hidtil gældende lokalplan nr. 1125, skal lokalplan nr. 1140 kun indskrænke mulighederne for udstykning af nogle af områdets ejendomme, hvilket kommunen har vurderet er en ganske ubetydelig ændring. Forslag til lokalplan nr. 1140 er på denne baggrund offentligt fremlagt i 2 uger i perioden fra den 13. til den 27. oktober 2017.

Dine muligheder

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du sende dem pr. mail til plan@odder.dk eller aflevere eller sende dem til Odder Kommune, Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 28.10.2017.

Retsvirkninger

For området, der er omfattet af lokalplanforslag nr. 1140, træder de midlertidige retsvirkninger ifølge planlovens § 17 i kraft. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøscreening

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LOV nr. 425 af 18/05/2016), § 8, stk. 2, nr. 2 er der gennemført en miljøscreening af den aktuelle planlægning for at afklare, om der kan forventes en væsentlig indvirkning på miljøet.

Ved begrebet miljø forstås bæredygtighed, den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse på rådhuset.

Kommunen forventer at træffe afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, da det ikke vurderes at kunne få en væsentlig ændret påvirkning af miljøet. Dette vil i givet fald blive bekendtgjort offentligt med en klagevejledning samtidig med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse.