Offentlig høring af forslag til lokalplan nr. 5036 for et boligområde ved Klitrosevej og Hov Strand

Hvis planforslaget vedtages endeligt, vil det betyde, at:

  • Der kan etableres tæt-lav boligbebyggelse bestående af i alt 14 boliger med garage/carport/udehus på ejendommen.
  • Der sikres god adgang til det offentlige strandareal.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 5036 er screenet efter miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 nr. 1. Byrådet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget. Det er begrundet med at:

  • Planen omfatter et mindre område på lokalt plan.
  • Planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Her kan du se planforslaget

Du kan se forslag til lokalplan nr. 5036 i receptionen på Rådhuset. Lokalplanforslaget kan også ses på og udskrives fra kommunens hjemmeside og på www.plansystem.dk.

Høringsperiode på 8 uger

Planforslaget fremlægges i 8 ugers høring fra den 3.5.2017 – 28.6.2017. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til det.

Din mulighed

Har du synspunkter eller ændringer til planforslaget, kan du:

  • Aflevere eller sende dem til Team Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder, så de er modtaget på Rådhuset senest den 28.6.2017.

Retsvirkninger

Med offentliggørelsen af forslag til lokalplan nr. 5036 træder de midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 17 i kraft. Det betyder at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i en afgørelse, der er truffet i henhold til lov om planlægning, kan du klage til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.

Sådan klager man

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på borger.dk og virksomheder på virk.dk. Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen. Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. For nærmere oplysninger om Planklagenævnets behandling af sager, herunder reglerne om betaling af gebyr i forbindelse med klager, se www.naevneneshus.dk.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1 og 2. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser, der er truffet i henhold til lov om planlægning, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Odder Byråd