Offentlig høring af forslag til tillæg nr. 1 til kommuneplan 2017-2029 for område 8 RE 1 og lokalplan nr. 8010 for friluftsaktiviteter ved Sondrup Strand

Planforslagene skal

  • muliggøre, at der på en mindre del af et offentligt parkeringsareal kan placeres små, midlertidige og mobile faciliteter til brug for naturoplevelser og friluftsaktiviteter, som ikke forudsætter anvendelse af større grej eller motorkraft,
  • sikre, at de midlertidige og mobile enheder ikke får en størrelse, der overstiger 35 m2 og 5,0 m højde, og at de til hver en tid kan flyttes med en mobilkran eller har hjul på og kan trækkes væk af et andet køretøj, og
  • hindre, at der foregår nogen form for erhvervsmæssig udnyttelse eller drift i området, herunder detailhandel.

Her kan du se planforslagene

Du kan se annonceringen af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 8010 i receptionen på Rådhuset. Planforslagene kan også ses på og udskrives her fra kommunens hjemmeside eller www.plansystem.dk

Se lokalplanen her

Se kommuneplantillægget her

8 ugers offentlig fremlæggelse

Planforslagene fremlægges i 8 ugers offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2017. Derefter vil Byrådet tage endelig stilling til dem.

Dine muligheder

Har du bemærkninger til planforslaget, kan du

  • sende dem pr. mail til plan@odder.dk
  • aflevere eller sende dem til Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder

så de er modtaget på Rådhuset senest den 09.11.2017.

Retsvirkninger

For området omfattet af lokalplanforslag nr. 8010 træder de midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 17 i kraft. Det betyder at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Miljøscreening

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (LOV nr. 425 af 18/05/2016) trådte i kraft den 16. maj 2017 og afløste dermed Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ifølge overgangsbestemmelsen § 57, stk. 3 i LOV nr. 425 af 18/05/2016 finder loven ikke anvendelse på planer og programmer, der er under tilvejebringelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer før lovens ikrafttræden. For sådanne planer og programmer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Da et udkast til miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 8010 jf. § 4, nr. 1, stk. 3 har været sendt i forudgående høring hos andre berørte myndigheder inden den 16. maj 2017, vurderes det, at planerne dermed må betragtes som værende under tilvejebringelse inden den nye lovs ikrafttræden, og kommunens afgørelse om, hvorvidt planforslagene skal miljøvurderes er derfor truffet på grundlag af bestemmelserne i LBK nr. 1533 af 10/12/2015.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10/12/2015) skal kommunen miljøvurdere planer og programmer, der kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en miljøscreening af planlægningen efter § 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer har byrådet vurderet, at planlægningen kun berører et mindre område på lokalt plan, ikke muliggør ændret anvendelse og kun begrænsede bygge- og anlægsarbejder. Samlet set vurderes planlægningen ikke at kunne medføre en væsentlig ændret miljøpåvirkning, og derfor har byrådet afgjort, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Afgørelsen og en klagevejledning offentliggøres sammen med de planforslag, miljøscreeningen vedrører.

Klagevejledning

Hvis du mener, at retsregler eller retsprincipper ikke er fulgt i byrådets afgørelse, har du mulighed for at klage til Planklagenævnet.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelsen.

Sådan klager man

Det er ved lov blevet besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, skal klage via Klageportalen. For at klage skal borgere logge på www.borger.dk og virksomheder på www.virk.dk.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise klager, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre der er særlige grunde til det. Du kan få yderligere vejledning og oplysninger på www.naevneneshus.dk

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune, og betragtes som indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der skal betales et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret indbetales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb.

Søgsmål til domstolsprøvelse af afgørelser skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.