Husdyrbruget – Alrøvej 17 – dispensation for afstandskrav til naboskel

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om dispensation fra afstandskrav til naboskel til etablering af en ny møddingsplads med nedgravet opsamlingsbeholder på Alrøvej 17, 8300 Odder. På ejendommen er et mindre erhvervsmæssigt dyrehold med heste, og projektet omfatter ikke ændringer i dyreholdet. Kommunen har vurderet, at risikoen for gener for naboerne vil være uændrede ved opbevaring af hestemøg på den nye møddingsplads i forhold til den tidligere markstak beliggende på samme jordstykke, og placering af den nye møddingsplads som anmeldt kan ske hensigtsmæssigt i tilknytning til eksisterende byggeri, og uden negativ påvirkning af omgivelser og miljø.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til kapitel 7 i Husdyrloven af ansøger, Miljøministeriet, enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagens udfald, samt de klageberettigede organisationer, der fremgår af lovens §§ 85 -87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk. Her logger du på som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om du er borger eller virksomhed/organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, hvis klager ikke er klageberettiget eller hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Såfremt ansøger igangsætter projektet inden klagefristens udløb, eller mens en evt. klage behandles sker det således på eget ansvar.

Klagen skal være indsendt til klageportalen senest den 11.08.2017
(4 uger efter offentliggørelsen).

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.