Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Alle der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet. Klager skal inden d. 28. november 2017 sendes til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Tilladelsen kan ses her.