Landzonetilladelse til udstykning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Tilladelsen kan ses her.