Dispensation efter Naturbeskyttelsesloven til fjernelse af spærringer i Odder Å

Odder Kommune ønsker at fjerne 4 spærringer i Odder å, som led i opfølgningen på de statslige vandplaner med gennemførelse af fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger.

Projektet omfatter fjernelse af 2 spærringer ved godset Rathlousdal: spejldammene ved hovedbygningen og Skægs Mølle. Spejldammene er en stensat kanal med en længde på ca. 160 meter og en bredde på ca. 3 meter der bl.a. løber under 2 beboelser. Ved spejldammene indskydes 4 ekstra styrt for at udjævne faldforholdene. Ved Skægs Mølle udjævnes det store fald på 2,5 meter gennem en sænkning af den eksisterende bund samt etablering af ca. 71 meter serpentinerstryg. I forbindelse jordarbejder med udjævning af faldet og etablering af serpentinerstryg opfyldes bl.a. en eksisterende §3-sø. Til erstatning herfor anlægges et nyt vandhul.

Projektet omfatter desuden fjernelse af 2 spærringer ved Fillerup hhv. opstrøms og nedstrøms Fillerupvej. Her udføres en udjævning af faldforholdene ved en generel sænkning af vandløbsbunden hvilket bl.a. omfatter en opdeling af den nuværende møllesø. Udskiftning af vejbroen ved Fillerup indgår som en del af projektet.

I forbindelse med projektet fældes et mindre antal træer dels ved Fillerup og dels ved Skægs mølle.

Projektet medfører tilstandsændringer af natur omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om beskyttede naturtyper (§ 3 i LBK nr. 121 af 26/01/2017 om beskyttede naturtyper). Tilstanden af § 3–beskyttede arealer må ikke må ændres uden dispensation. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra loven. Odder Kommune vurderer samlet set at det ansøgte projekt har en naturforbedrende effekt i projektområdet, idet forholdene for smådyr, fisk og planter forbedres.

 

Rapporterne som ligger til grund for ansøgning ses her:

detailprojektering-fillerup

detailprojektering-rathlousdal-og-skaegs-moelle

projektbeskrivelse-skaegs-moelle

 

Her ses afgørelsen

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen er offentliggjort. Denne afgørelse er offentliggjort den 7. juli 2017.  Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage.
Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønsker du fritagelse fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.