Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til inddragelse af vandhul i regnvandsbassin og landzonetilladelse til etablering af erstatningsvandhul

Afgørelse

Odder Kommune dispenserer fra naturbeskyttelseslovens § 3 til medtagelse af vandhul på ca. 150 m2 beliggende matr. nr. 1h Snærild By, Odder i forsinkelsesbassin til regnvand. Projektet medfører etablering af erstatningsvandhul på matr. nr. 1h Snærild by, Odder, som hermed meddeles landzonetilladelse, jævnfør planlovens § 35. 


Afgørelsen som ses her, er annonceret på kommunens hjemmeside den 9.8.2017.

Klagevejledning til dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Fristen for denne afgørelse er således onsdag den 6.9.2017.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
• adressaten for afgørelsen,
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
• offentlige myndigheder,
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig inte-resse i afgørelsen,
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørel-sen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage.
Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønsker du fritagelse fra at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, som videresender anmod-ningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.
Hvis der bliver klaget over afgørelsen, vil du få besked herom, og Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse skal afventes.

Hvis du ikke umiddelbart efter klagefristens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan dispensationen udnyttes.

Frist for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i Naturbeskyttelsesloven.

Klagevejledning til landzonetilladelse
Du kan klage over kommunens afgørelse til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Fristen for denne afgørelse er således onsdag den 6.9.2017.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål – dvs. at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis du mener, at reglerne er fortolket forkert eller at kompetence- eller procedurereglerne ikke er overholdt.

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal dette ske ved anvendelse af digital selvbetjening på Klageportalen, der findes link på www.naevneneshus.dk eller på www.borger.dk og www.virk.dk
Ved modtagelse af en klage påser sekretariatet, at klager er klageberettiget, at klagefristen er overholdt, og at klagen vedrører spørgsmål, som er omfattet af Planklagenævnets kompetence.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, med mindre der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selv-betjening.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmod-ninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/-organisation. Du kan finde de aktuelle gebyrstørrelser på www.naevneneshus.dk
Et indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist med-hold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, medmindre andet følger af den lovgivning, som afgørelsen er truffet efter.

For yderligere hjælp og information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk