Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §§16 og 18

Afgørelse 
Odder Kommuner meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16,
søbeskyttelseslinjen samt naturbeskyttelseslovens § 18, fortidsmindebeskyttelseslinjen
til opførelse af enfamiliehus og garage på matrikel nr. 13a, Amstrup By, Falling.

Afgørelsen som ses her er annonceret på kommunens hjemmeside den 4.10.2017.

 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen
udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag. Fristen for denne afgørelse er således den
1.11.2017.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:
 adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål
er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres
formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen
berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af
www.nmkn.dk.Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden
i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr.
for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage.
Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Ønsker du fritagelse fra at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til Odder Kommune, som videresender
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse
om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.