Forslag til spildevandsplan, tillæg nr. 2

Matriklerne i lokalplanområdet kloakeres for husspildevand i nedgravet spildevandsledning, og grundejere anvises et udledningspunkt for grundens regnvand på terræn. Til at modtage vandet fra grundene indrettes forsinkelsesbassiner.

Alle udstykkede matrikler skal optages i et privat vandlav. Vandlavet håndterer drift og vedligeholdelse af transportvejene for regnvandet ved fastlagte vedtægter for lavet. Kommunen fastlægger afstrømningsveje for regnvand i forbindelse med byggemodning af området og etablerer et antal vandlav som planlægges at udgøre oplandet til hvert regnvandsbassin i området.

Forslaget sendes i offentlig høring i otte uger fra den 23. juni til den 18. august 2017 med adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for kommunalbestyrelsen.

Forslag til spildevandsplan, tillæg 2, kan ses her.

Samtidig annoncerer Odder Kommune screeningsafgørelse om ikke, at udarbejde miljøredegørelse for tillægget til spildevandsplanen. Der gælder samme høringsregler for screening som for høring af forslag.

Screeningen kan ses her.