Godkendelse og restaurering og regulering af Odder Å ved Rathlouosdal, Skægs Mølle og Fillerup

Som et led i de statslige vandplaner er Odder Kommune forpligtigede til at sikre fri passage i Odder Å.

På den baggrund har Odder Kommune ladet udarbejde tre projekter for fjernelse af faunaspærringer i Odder Å.

1. Fjernelse af 2 møllespærringer ved Fillerup (Over- og Nedremølle) 
2. Sikre passage gennem spejldammene ved Rathlousdal 
3. Fjernelse af en møllespærring ved Skægs Mølle
Gennemførelse af projekterne vil som følge af fjernelse af spærringerne medføre ændringer i vandløbet i form af forlægning, etablering af stryg og trappestyrt m.v.

Odder Kommune har meddelt tilladelse til projekterne efter de har været i 8 ugers offentlig høring. Godkendelserne er meddelt i henhold til vandløbslovens § 37, jf. § 25 i bekendtgørelse nr. 834/2016 om vandløbsregulering- og restaurering mv.

Klagevejledning
Nærværende afgørelse kan inden 4 uger påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
De klageberettiget er: Den, afgørelsen er rettet til, enhver, der må antages
at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald eller en
berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder eller
organisationer at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret indbetales
ved oprettelse af klage på Klageportalen og behandlingen af
klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis
du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på
www.nmkn.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Odder Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen.


Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Odder Kommune, Odder Kommune:
Teknik & Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder: +45 8780 3333 eller på email
til miljoe@odder.dk Allerød Kommune videresender herefter anmodningen
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage
har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet
bestemmer andet.

Klagefristen er d. 4. august 2017.

Tilladelsen til Rathlousdal og Skægs Mølle kan ses her.

Tilladelsen til Fillerup kan ses her.

Projektbeskrivelsen for indsatserne ved Skægs Mølle og Rathlousdal kan ses her.

Projektbeskrivelsen for indsatserne ved Fillerup kan ses her.