Tilladelse til etablering af sandfang i Faurgaard Bæk

Odder Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af et sandfang i det private vandløb Faurgaard Bæk på matr. 4f Ondrup By, Odder.


Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Tilladelsen og ansøgningsmaterialet kan ses 
her.