Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved fornyelse af markvandingstilladelse ved Søndenom 5

Odder Kommune har truffet afgørelsen i henhold til § 21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, lov nr. 448 af 10.05.2017.

Klagevejledning
Kommunens vurdering af det ansøgte i forhold til VVM-reglerne, kan i henhold til § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er enhver, der må formodes at have en væsentlig individuel interesse i sagen. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Klageberettiget er enhver med en individuel retlig interesse i sagens udfald, miljø- og fødevareministeren samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 50.

Afgørelsen om ikke VVM-pligt vil blive annonceret på kommunens hjemmeside www.oddernettet.dk.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter er klagefristen 4 uger fra offentliggørelsen.
Klagefristen er den 29.08.2017.

Klage over denne afgørelse, kan indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, der findes som et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen – det vil sige Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på kr. 900 for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen – det vil sige Odder Kommune. Odder Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.


Et eventuelt privat søgsmål vedrørende VVM-pligt skal jf. § 54 være anlagt ved retten senest 6 måneder fra offentliggørelsen.

Afgørelsen kan ses her.