Afgørelse om Ikke-VVM-pligt ved fjernelse af spærringer i Odder Å

Projektet omfatter fjernelse af 2 spærringer ved godset Rathlousdal: spejldammene ved hovedbygningen og Skægs Mølle. Spejldammene er en stensat kanal med en længde på ca. 160 meter og en bredde på ca. 3 meter der bl.a. løber under 2 beboelser. Ved spejldammene indskydes 4 ekstra styrt for at udjævne faldforholdene. Ved Skægs Mølle udjævnes det store fald på 2,5 meter gennem en sænkning af den eksisterende bund samt etablering af ca. 71 meter serpentinerstryg. I forbindelse jordarbejder med udjævning af faldet og etablering af serpentinerstryg opfyldes bl.a. en eksisterende §3-sø. Til erstatning herfor anlægges et nyt vandhul.

Projektet omfatter desuden fjernelse af 2 spærringer ved Fillerup hhv. opstrøms og nedstrøms Fillerupvej. Her udføres en udjævning af faldforholdene ved en generel sænkning af vandløbsbunden hvilket bl.a. omfatter en opdeling af den nuværende møllesø. Udskiftning af vejbroen ved Fillerup indgår som en del af projektet.

I forbindelse med projektet fældes et mindre antal træer dels ved Fillerup og dels ved Skægs mølle.

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 10f: Anlæg af vandveje, kanalbygning og regulering af vandløb (BEK nr. 448 af 10/05/2017) og er derfor screenet for eventuel VVM-pligt.

Odder Kommune vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne som følge af projektet hverken i anlægsfasen eller efterfølgende, og projektet er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet efter §21 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Her ses afgørelsen

Bilag:

Odder Kommunes VVM-screening

Anmeldelse

Projektbeskrivelser: 

Detailprojektering-Fillerup

Detailprojektering Rathlousdal

projektbeskrivelse - Skaegs-moelle

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af Miljøstyrelsen, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteressers indenfor arealanvendelsen og har vedtægter og love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer jf. Miljøvurderingslovens §50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk. Her logger du på som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odder Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odder Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage). Gebyrets størrelse afhænger af om du er borger eller virksomhed/organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales også, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, fordi klager ikke er klageberettiget eller hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odder Kommune. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer det.

Evt. klage skal være indsendt til Klageportalen senest den 4.7. 2017 (4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen).

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene skal det ske indenfor 6 måneder fra offentliggørelse af afgørelsen.