Natura 2000

Natura 2000 er et kort udtryk for internationale naturbeskyttelsesområder og er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Disse naturområder skal bevare og beskytte naturtyper og vilde plante- og dyrearter. Både naturområderne og de vilde plante- og dyrearter er enten sjældne, truede eller karakteristiske for EU landene. Du kan læse mere om Natura 2000 på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvert medlemsland er forpligtet til at udpege en række områder, hvor en lang række af de vigtigste og mest truede arter og naturtyper findes. I Odder Kommune har vi to af disse områder; Natura 2000 området Horsens Fjord og Natura 2000 området Norsminde Fjord. For hvert område har kommunalbestyrelserne vedtaget en naturhandleplan. Naturhandleplanen er en plan for, at både natur og de plante- og dyrearter området skal beskytte sikres fremgang.

Planen for Kysing Fjord kan ses her

Planen for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, kan ses her.

Du kan se arealerne på et kort  (Webløsningen fungerer udelukkende i browseren Explorer)

 

Bilag IV arter
Udover beskyttelsen af en række naturtyper og en række plante- og dyrearter, har medlemslandene af EU forpligtiget sig til at beskytte en række plante- og dyrearter også udenfor Natura 2000 områderne, de såkaldte Bilag IV arter. Du kan læse mere om Bilag IV arterne på Naturstyrelsens hjemmeside

I Odder Kommune har vi følgende arter, som er Bilag IV arter; odder, grønbroget tudse, strandtudse, stor vandsalamander, løvfrø og alle flagermus. Derudover er det sandsynligt, at der kan optræde spidssnudet frø og markfirben i kommunen. Der findes på nuværende tidspunkt ingen sikre observationer.

Hvis du ser en Bilag IV art i Odder Kommune, er du velkommen til at sende din observation ind på mailadressen; miljoe@odder.dk.

Særlige regler for Natura 2000 områder
Er du ejer af arealer inden for et Natura 2000 område, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Skov- og Naturstyrelsen, også selvom disse ikke normalt kræver tilladelse. Du kan læse mere om denne anmeldeordning på Naturstyrelsens hjemmeside.