Generelt om spildevand

Samn Forsyning ApS varetager anlæggelse og drift af renseanlæg og kloak,  herunder drift af tømningsordning for bundfældningstanke. Myndighedsopgaver relateret til kloak udføres af Odder Kommune.

Store dele af Odder Kommune er berørt med krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land.
I afstrømningsoplande til vandløb skal spildevandet renses for organisk stof, svarende til renseklasse O. I oplande til søer og fjorde skal spildevandet udover organisk stof også renses for fosfor, renseklasse OP.

Ejer du en enkeltliggende ejendom i det åbne land og ændrer du på dine afløbsforhold skal du indhente fornyet spildevandstilladelse ved kommunen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Miljø på miljoe@odder.dk. Du kan også læse mere på borger.dk